Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego „Dobry.biz”

 §1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego www.dobry.biz

§2

Właścicielem serwisu jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 33, 00-029, Warszawa, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000361844, NIP: 522 295 88 64, REGON: 142553074

§3

W ramach serwisu Związek Przedsiębiorców i Pracodawców będzie udostępniał Użytkownikom m.in. informacje o charakterze biznesowym, ekonomicznym, podatkowym, finansowym, prawnym, kadrowym, a także informacje o dedykowanych ofertach przygotowanych przez Partnerów serwisu dla jego użytkowników.

§4

Regulamin określa również zasady korzystania z Serwisu internetowego przez Użytkowników Internetu oraz Użytkowników zarejestrowanych.

§5

Użyte w dalszej części Regulaminu pojęcia oznaczają:

ZPP – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, właściciel serwisu internetowego „dobry.biz”, który  jest uprawniony do dysponowania treścią i zasobami serwisu

Baza przedsiębiorców / Baza  –  baza danych udostępnionych przez samych Użytkowników Serwisu

Dane – oznacza wszystkie dane samodzielnie wprowadzone do Serwisu przez Użytkownika zarejestrowanego

Formularz rejestracyjny  – formularz umożliwiający rejestrację w Portalu

Hasło – to unikatowy ciąg znaków. Wymagane jest aby hasło miało minimum 8 znaków i zawierało co najmniej 3 z 4 kategorii znaków: mała litera, wielka litera, cyfry, znaki specjalne. Hasło nie może zawierać imienia lub nazwiska czy nazwy firmy

Konto Użytkownika zarejestrowanego / Konto –  uprawnienia w Serwisie przypisane konkretnemu Użytkownikowi. Konto posiada swoją unikalną nazwę czyli login oraz hasło

Login  –  adres e-mail Użytkownika który będzie służył do logowania się do domeny Portalu

Oferta specjalna – oferta reklamowa dostarczona przez Partnerów Serwisu

Partner serwisu / Partner – firmy zewnętrzne, podmioty gospodarcze i instytucje z którymi ZPP nawiązał lub nawiąże współpracę, oferujące zarejestrowanym Użytkownikom serwisu Ofertę specjalną, określoną w odrębnym regulaminie, zwanym regulaminem promocji oraz dostarczające treści w postaci artykułów i materiałów wideo na Portal

Rejestracja  –  wypełnienie formularza rejestracyjnego poprzez podanie danych firmy, oraz ustalenie loginu i hasła dostępu do Portalu

Regulamin – regulamin korzystania z Serwisu

Serwis / Portal – serwis internetowy prowadzony pod nazwą „Dobry.biz” dostępny pod adresem www.dobry.biz, dostępny dla Użytkowników Internetu, a w pewnej części wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych. Serwis internetowy m.in. zawiera informacje o tematyce finansowej, księgowej, podatkowej, prawnej, kadrowej, jak i informacje nt. ofert przygotowanych dla Użytkowników przez Partnerów programu

Usługi – usługi świadczone Użytkownikom w ramach Serwisu

Użytkownik zarejestrowany – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,  korzystająca z zasobów i usług Serwisu internetowego, po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego a następnie zalogowaniu do Serwisu internetowego

Wizytówka przedsiębiorcy / Wizytówka – Dane oraz grafiki  firmy Użytkownika, udostępniane w Serwisie internetowym

Zasoby serwisu – udostępnione na stronach Serwisu materiały informacyjne, wzory dokumentów, dane teleadresowe Użytkowników zarejestrowanych.

§6

 1. Użytkownik może korzystać z usług Serwisu za pomocą dowolnego komputera połączonego z Internetem.
 2. Podczas korzystania z Serwisu, ZPP zaleca korzystanie z systemu operacyjnego posiadającego najnowsze aktualizacje i wspieranego przez producenta oraz używanie najnowszych wersji  przeglądarek internetowych (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer 10 i wyżej, Microsoft Edge, Safari, Opera). ZPP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku używania innych przeglądarek.

§7  ZASADY DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO SERWISU

 1. Podstawowy dostęp do Serwisu, posiada każdy Użytkownik Internetu.
 2. Dostęp do część Serwisu zawierającej porady prawne online, wzory pism procesowych i umów, a także Biuletyn Prawo i Legislacja ZPP, posiada każdy Użytkownik Zarejestrowany.
 3. Stworzenie i edycja Wizytówki firmy w Bazie przedsiębiorców dostępna jest dla Użytkowników zarejestrowanych po uprzednim zalogowaniu.
 4. Dostęp do Ofert specjalnych w ramach Serwisu możliwy jest dla Użytkowników zarejestrowanych po uprzednim zalogowaniu.

§8

 1. Rejestracja Użytkownika wymaga:
  • wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie Serwisu i podania Danych: imię i nazwisko właściciela firmy, nazwa firmy, NIP firmy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail,
  • ustanowienia Hasła dostępu do Serwisu,
  • akceptacji postanowień Regulaminu oraz wyrażenia zgody na jego treść i brzmienie,
  • wyrażenia zgody przez Użytkownika na treść innych oświadczeń publikowanych przez ZPP na stronach Serwisu,
  • wyrażenia zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego Danych w celach marketingowych.
 2. Po zakończeniu procesu rejestracji, Serwis w sposób automatyczny prześle na wskazany przez Użytkownika adres email wiadomość potwierdzającą proces rejestracji.
 3. Potwierdzenie przez Użytkownika rejestracji w Serwisie polegające na kliknięciu w link aktywacyjny,  spowoduje utworzenie Konta Użytkownika zarejestrowanego.
 4. Użytkownik Serwisu ma dostęp do Konta poprzez wpisanie swojego Loginu  i Hasła na stronie Serwisu.
 5. Użytkownik zarejestrowany może w każdym momencie zmienić swoje Hasło dostępu do Serwisu po uprzednim zalogowaniu się.
 6. Użytkownik zarejestrowany nie może przekazywać swojego loginu i / lub hasła osobom trzecim lub dopuszczać aby hasło i / lub login było wykorzystywane przez osoby niepożądane.
 7. Użytkownik Serwisu oświadcza, że wszystkie Dane podane w procesie rejestracji są zgodne z prawdą i stanem aktualnym.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za Dane podane w trakcie rejestracji.

§9  ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z wytycznymi Serwisu i komunikatami, które są wyświetlane w Serwisie.
 2. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego informacje oraz dostarczone materiały są prawdziwe, nie zawierają treści i elementów niezgodnych z prawem i dobrym obyczajem.
 3. Użytkownik oświadcza, że posiada stosowne prawa autorskie wykorzystywanych przez siebie materiałów i informacji.
 4. Użytkownik oświadcza, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do ZPP przez osoby trzecie z tytułu ich praw przez wykorzystanie przekazanych przez Użytkownika materiałów i informacji, Użytkownik przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

§10

 1. Serwis Dobry.biz jest wyspecjalizowanym serwisem, mającym na celu zwiększanie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez stworzenie bazy rabatów i Ofert specjalnych tworzonych przez Partnerów programu, jak również Użytkowników Zarejestrowanych, oraz bazy wiedzy złożonej m.in. ze zbioru wzorów pism procesowych i umów, czy też dostępu do porad prawnych online.
 2. Treści zamieszczone w Serwisie dostępne są wszystkim Użytkownikom Internetu, ale z pełnej funkcjonalności Serwisu mogą korzystać tylko Użytkownicy zarejestrowani.
 3. Materiały informacyjne w postaci artykułów i filmów wideo dostarczane są przez ZPP i Partnerów Serwisu.

§11

Serwis internetowy umożliwia Użytkownikom:

 1. pozyskiwanie informacji dotyczących stosowania przepisów prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 2. uzyskanie pomocy prawnej poprzez usługę prawnik online,
 3. korzystanie z Ofert specjalnych dostarczanych przez Partnerów Serwisu, jak i możliwość prezentowania własnych ofert przez Członków ZPP- do 5 ofert wstawionych przez jednego użytkownika,
 4. reklamę i nawiązywanie relacji handlowych w Bazie przedsiębiorców.

§12

 1. Publikujący autorzy, podmiot, który reprezentują, ZPP, Partnerzy jak i Serwis nie biorą odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania w praktyce informacji podatkowych lub prawnych przedstawionych w Serwisie.
 2. ZPP nie bierze odpowiedzialności za skutki prawne wynikające lub związane z zastosowaniem się do porady podatkowej uzyskanej przez Użytkownika poprzez usługę ZPP Assistance w ramach Serwisu internetowego.
  Wykorzystanie lub przetworzenie w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu wszystkich lub wybranych informacji lub porad podatkowych uzyskanych w ramach ZPP Assistance [w ramach Serwisu Internetowego] jest realizowane wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność Użytkowników.
 3. ZPP nie bierze odpowiedzialności za realizację jakichkolwiek zobowiązań związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Ofert prezentowanych w Serwisie.

§13

 1. Baza przedsiębiorców umożliwia Użytkownikom zarejestrowanym prezentację swojej firmy w formie Wizytówki.
 2. Baza przedsiębiorców umożliwia wszystkim Użytkownikom przeglądanie, porównywanie informacji o usługach i produktach firm widocznych w Bazie przedsiębiorców.
 3. Za jakość Danych umieszczanych w Bazie przedsiębiorców odpowiada Użytkownik. Udostępnienie danych jest dobrowolne i ma formę Wizytówki firmy Użytkownika.
 4. Użytkownik zobowiązuję się do podawania Danych zgodnych z prawdą i stanem faktycznym.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczanych w Serwisie Danych.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystywane przez siebie grafiki potwierdzając przy tym posiadanie wszelkich praw autorskich do wykorzystywanych w Bazie przedsiębiorców  materiałów graficznych.
 7. Użytkownik, poprzez publikację swoich Danych w Bazie przedsiębiorców, wyraża zgodę na ich przetwarzanie i kontakt ze strony innych Użytkowników Serwisu.
 8. ZPP ma prawo do ingerowania, edytowania i usuwania wpisów Użytkownika w Bazie przedsiębiorców, szczególnie jeżeli materiały i/lub grafiki będą naruszały postanowienia Regulaminu, dobre imię ZPP, normy społeczne lub dobre obyczaje.
 9. ZPP ma prawo do przetwarzania w celach niezbędnych do działania Portalu oraz w celach marketingowych Danych i informacji udostępnionych przez Użytkownika.

§14  OFERTY SPECJALNE

 1. ZPP zamieszcza w Serwisie materiały reklamowe Partnerów w postaci Ofert specjalnych dla Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie.
 2. Oferty specjalne dostarczane są przez Partnerów Serwisu.
 3. Partner odpowiada za merytoryczną poprawność przekazanych materiałów, jak również potwierdza, że posiada prawa autorskie do udostępnionych ZPP materiałów.
 4. ZPP dopuszcza możliwość usuwania, dodawania i modyfikacji w Serwisie ofert dostarczanych przez Partnerów.
 5. Oferty specjalne mogą być przekazywane Użytkownikom drogą elektroniczną, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Skorzystanie z Oferty Specjalnej jest dobrowolne i dostępne dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 7. Użytkownik podejmuje decyzję o wyborze Oferty Specjalnej na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 8. Zawarcie umowy przez Użytkownik z Partnerem Serwisu uzależnione jest od spełnienia kryteriów umowy ustalonych przez Partnera. ZPP nie odpowiada za końcowy kształt umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Partnerem.

§15

 1. ZPP nie ponosi odpowiedzialności za Dane wprowadzane przez Użytkowników Serwisu.
 2. W granicach prawa, ZPP ogranicza swoją odpowiedzialność co najwyżej do treści, które sam redaguje. W pozostałych przypadkach, ZPP udziela jedynie platformy komunikacyjnej do publikacji treści swoich Partnerów.
 3. ZPP nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez Partnerów.

§16

 1. Użytkownik podaje swoje Dane osobowe dobrowolnie.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 3. Użytkownik może samodzielnie usunąć swoje dane z Serwisu klikając na „Usuń konto w portalu” na dole zakładki Ustawienia.
 4. Usuniecie danych osobowych jest jednoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika.

§17

 1. Dane osobowe, zawarte w formularzu rejestracyjnym, ZPP przechowuje i przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Użytkownika zgody.
 2. ZPP będąc administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) chroni dane osobowe Użytkowników.

§18

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez ZPP i Partnerów Serwisu w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług Serwisu.

§19

ZPP ma prawo do przetwarzania w celach marketingowych Danych i informacji zawartych przez Użytkownika.

§20

 1. ZPP, świadcząc usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikowi bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych.
 2. Użytkownik nie może dostarczać Danych o charakterze bezprawnym i zobowiązany jest stosować się do zaleceń ZPP w zakresie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Serwisu, w szczególności Użytkownik powinien z należytą starannością chronić dane wykorzystywane do logowania w Serwisie (Login, Hasło).
 3. W przypadku wystąpienia podejrzeń o wejście osób trzecich w posiadanie Hasła i / lub Loginu wykorzystywanego w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania zmiany Hasła.
 4. ZPP zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń i zabezpieczeń w Serwisie.
 5. ZPP zastrzega, że używanie mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika, pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań i zainteresowań.

§21

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje  dotyczące Serwisu.
 2. Reklamacja może być zgłoszona przez Uczestnika:
 3. ZPP rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klient zostanie poinformowany.
 4. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w formie ustalonej z Klientem:
  • listownie,
  • poprzez wiadomość SMS,
  • drogą elektroniczną – mailowo,

a także, w uzasadnionych przypadkach, dodatkowo:

  • telefonicznie.

§22

 1. ZPP zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, ZPP dostarczy Użytkownikowi listę zmian lub tekst jednolity Regulaminu. Regulamin lub zmiany do Regulaminu dostarczane będą wyłącznie drogą elektroniczną (za pośrednictwem strony Serwisu internetowego lub poczty email).
 3. Regulamin dostarczony w sposób opisany w ust. 2 uznaje się za doręczony.
 4. Regulamin o zmienionej treści wiąże Użytkownika po upływie 14 dni kalendarzowych od jego doręczenia, chyba że w tym terminie Użytkownik usunie Konto.

§23

ZPP zastrzega sobie prawo wykonywania niektórych usług w ramach Serwisu internetowego za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych, w szczególności podmiotów zależnych. Przekazywane do tych podmiotów dane objęte są postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie.

§25

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204z póżn.zm.), oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.