Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Podatki

12.06.2018 | Autor: Agnieszka Piątek – Crido Taxand

Zniesienie limitu ZUS pod lupą Trybunału Konstytucyjnego

Wniosek Prezydenta związany był z wątpliwościami zgłoszonymi przez organizacje społeczne. Opiniodawcy podkreślili, że przebieg prac legislacyjnych nie przewidywał możliwości wystosowania oceny. W uzasadnieniu wniosku do TK Prezydent podkreślił, że naruszenie trybu konsultacji założeń i projektów ustaw podlega ocenie Trybunału Konstytucyjnego z perspektywy zasady praworządności.

Zgodnie z przepisami możliwe są 3 scenariusze, zgodnie z którymi Trybunał Konstytucyjny może orzec, że projekt ustawy zakładający zniesienie limitu dla składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zostanie uznany za:

  • zgodny z Konstytucją, co spowoduje powstanie obowiązku podpisania ustawy przez Prezydenta;
  • niezgodny z ustawą zasadniczą, w którym to przypadku Prezydent odmówi podpisania ustawy;
  • częściowo niezgodny z Konstytucją: Prezydent będzie mógł podpisać ustawę z pominięciem przepisów sprzecznych lub skierować ustawę do Sejmu w celu usunięcia niezgodności.

Wątpliwości zgłoszone przez organizacje pracowników i pracodawców oraz Prezydenta RP zostaną rozpatrzone przez Trybunał Konstytucyjny 10 lipca 2018 r. TK rozpozna sprawę w pełnym składzie pod przewodnictwem sędzi Julii Przyłębskiej.

Poinformujemy Państwa o rozstrzygnięciu Trybunału Konstytucyjnego oraz argumentach przedstawionych przez skład orzekający.


13.06.2018 | Autor: Magdalena Jaworska – Crido Taxand

Wzrasta temperatura wokół FE w VAT – polskie pytanie prejudycjalne przed TSUE


6 czerwca WSA we Wrocławiu postanowił o skierowaniu dwóch pytań prejudycjalnych do TSUE w sprawie rozumienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT (FE)…

czytaj więcej

12.06.2018 | Autor: Agnieszka Piątek – Crido Taxand

Zniesienie limitu ZUS pod lupą Trybunału Konstytucyjnego


Na początku 2018 r. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw…

czytaj więcej

11.06.2018 | Autor: Łukasz Woźniak – Crido Taxand

Skonto z fakturą korygującą „in minus”


NSA w wyroku z dnia 30 maja 2018 r. (sygn. I FSK 325/16) potwierdził stanowisko fiskusa, że w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono tzw. skonta, czyli rabatu z tytułu wcześniejszej płatności, dostawca ma obowiązek wystawienia faktury korygującej „in minus”…

czytaj więcej