Prawo

11.09.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zmiany w nadzorze finansowym

Zmiany na rynku obligacji, powołanie Funduszu Edukacji Finansowej i wzmocnienie nadzoru finansowego zapowiada gabinet premiera Mateusza Morawieckiego. Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. 

 Powstać ma Fundusz Edukacji Finansowej, który ma zwiększyć świadomość finansową Polaków, w tym wiedzę o oferowanych produktach inwestycyjnych. Jednym z celów istnienia funduszu ma być utworzenie systemu rekompensat dla osób fizycznych, które nabyły obligacje, których emisja lub zbywanie odbyło się z naruszeniem przepisów prawa. Za nadzór i wyznaczanie kierunków działania Funduszu odpowiedzialna będzie działająca przy nim Rada Edukacji Finansowej, składająca się z przedstawicieli instytucji państwowych mających wpływ na rozwój i bezpieczeństwo rynku finansowego oraz edukację. Budżet FEF pochodzić ma z: kar administracyjnych nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego i rzecznika finansowego, a także niektórych kar administracyjnych nałożonych przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisję Nadzoru Audytowego, nawiązek i świadczeń pieniężnych orzeczonych przez sąd na rzecz Funduszu Edukacji Finansowej oraz pieniędzy, które były przedmiotem przepadku orzeczonego przez sąd.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) ma uzyskać państwową osobowość prawną. Komisja Nadzoru Finansowego zostanie powiększona o czterech nowych członków – przedstawicieli: premiera, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz ministra-członka Rady Ministrów zajmującego się sprawami koordynowania działalności służb specjalnych (trzech ostatnich bez prawa głosu).

Ma zmienić się sposób finansowania KNF oraz UKNF – bezpośrednio z opłat wnoszonych przez nadzorowane podmioty rynku finansowego (bez pośrednictwa budżetu).

Projekt zakłada zmiany w ustawie z 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Najważniejsze to wprowadzenie obligatoryjnej dematerializacji obligacji oraz obowiązkowej rejestracji każdej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, bez względu na to, czy papiery te będą przedmiotem dalszego obrotu na rynku, czy też pozostaną w rękach pierwotnych obligatariuszy.

Ministerstwo finansów tłumaczy, że rozwiązanie zapewni inwestorom większe bezpieczeństwo i elastyczność. Prawnicy zaś uważają, że podniesie to koszty emisji obligacji i może sparaliżować rynek obligacji (https: //www.prawo.pl/biznes/emisja-firmowych-obligacji-bedzie-trudniejsza,295374.html)


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Niższy podatek od kopalin


Sejm uchwalił nowelizację ustawy zmniejszającą podatek od wydobycia niektórych kopalin. Ustawa obniża o 15 proc. wymiar podatku od niektórych kopalin ( na przykład od miedzi i srebra)…

czytaj więcej

16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zwiększają się uprawnienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości


Prezydent podpisał zmianę przepisów. Jak podała Kancelaria Prezydenta nowela wprowadza zmiany w katalogu zadań realizowanych przez PARP, przy czym zgodnie z art. 18 ustawy o finansach publicznych są to zadania państwa…

czytaj więcej

16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ministerstwo Rozwoju zmniejsza biurokrację budowlaną, ale jej nie likwiduje


Prawo budowlane czeka nowelizacja. Zmiany zapowiedział resort rozwoju.  Najpierw znowelizowane zostanie Prawo budowlane, potem opracowana nowa ustawę o planowaniu przestrzennym…

czytaj więcej