Rozwój

07.01.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zamieszanie wokół „małego ZUS”

8 stycznia to czas w którym powinna się zgłosić do ZUS większość prowadzących działalność gospodarczą, którzy chcą skorzystać z możliwości opłacania niższych składek społecznych, czyli z „małego ZUS”

Proste, zrozumiałe i pozbawione uogólnień informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl).  Jest tam też kalkulator, który umożliwia szybkie sprawdzenie, od jakiej kwoty każdy może opłacać składki społeczne. Ważne by podać wysokość całkowitego przychodu w 2018 roku oraz czas prowadzenia działalności (jeśli zaistniały przerwy).

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, które chcą skorzystać z ulgi nie może być:

  • niższa niż 675 zł (30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu 2019 r.),
  • wyższa niż 2.859 zł (60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Bez względu na wysokość przychodu nie zmieniają się zasady opłacania składki zdrowotnej, czyli na NFZ – podstawowa składka w tym roku to 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2018 r. włącznie z wypłatami z zysku.

Jeśli ktoś zawiesił działalność gospodarczą (prowadzi ją sezonowo) i zacznie ją prowadzić za kilka miesięcy będzie wprowadzał zmiany ubezpieczeniowe w ciągu 7 dni od momentu wznowienia działalności.

W ciągu roku 2019 – stego mogą również zgłaszać się osoby, które płaciły  „preferencyjne składki” i właśnie straciły te uprawnienia.

Przepisy precyzują kto nie może skorzystać z prawa do niższych składek. To osoby, które:

– prowadziły działalność gospodarczą krócej niż 60 dni,

– rozliczały  się w formie karty podatkowej i korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT,

– podlegały  ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej, twórca czy wspólnik spółki komandytowej),

– spełniają warunki do preferencyjnych składek, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30 minimalnego wynagrodzenia (dla nowopowstałych firm)

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ministerstwo pracy chce by płaca minimalna wynosiła przynajmniej 47 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce


Do 15 czerwca rząd przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Minister Elżbieta Rafalska powiedziała w mediach, że chciałaby, by zachowane zostały proporcje pomiędzy płaca minimalną, a przeciętną w gospodarce…

czytaj więcej

21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Przedsiębiorcy coraz dłużej czekają na pieniądze


Co piąta faktura opłacana jest przez kontrahentów po terminie. Znacząco wydłużył się czas oczekiwania na zapłatę. Przeciętnie jest są to  trzy miesiące i 24 dni, czyli o dziewięć dni dłużej niż pod koniec 2018 r. W I kwartale 2019 r. co siódma faktura czekała na zapłatę ponad rok…

czytaj więcej

21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Poczucie osamotnienia pracowników jest problemem kadry zarządzającej


W sytuacji, gdy w wielu branżach trudno jest pozyskać i zatrzymać kompetentnego pracownika, budowanie dobrej atmosfery pracy powinno skupić szczególną uwagę pracodawców. Jeśli w życiu zawodowym brakuje komfortu psychicznego i poczucia przynależności, to pracownik rozpoczyna rozważania nad zmianą pracy…

czytaj więcej