Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Podatki

11.05.2018 | Autor: Łukasz Bączyk - Starszy menedżer w Crido Taxand

Wybrane zmiany w ustawie o PIT przyjęte przez Sejm 10 maja 2018 r.

Do zakresu przepisu art. 22 ust. 9b dodano, oprócz innych, działalność w zakresie tworzenia (obok programów komputerowych) gier komputerowych. Wprowadzony zapis jest istotny z perspektywy działalności wielu firm informatycznych, ponieważ pozwala na bezpieczniejszą zmianę lub implementację struktury zatrudnienia z wykorzystaniem transferu autorskich praw majątkowych.

Warto także nadmienić, że ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie do wspomnianego katalogu działalności twórczej grafików komputerowych. Zgodnie z poprawką zgłoszoną przez przedstawiciela klubu poselskiego Kukiz’15 podczas II czytania ustawy na posiedzeniu Sejmu (w dniu 9 maja 2018 r.), literalne wprowadzenie tej działalności miało mieć na celu uniknięcie wątpliwości interpretacyjnych. Powyższa poprawka nie zyskała jednak akceptacji Komisji Finansów Publicznych. Zdaniem posła sprawozdawcy oraz przedstawicieli Ministerstwa Finansów katalog rodzajów działalności wprowadzony od 1 stycznia br. pośrednio uwzględnia zaproponowaną zmianę.

Przyjęta przez posłów nowela zakłada także rozszerzenie zakresu przepisu umożliwiającego odroczenie powstania obowiązku podatkowego ze sprzedaży akcji objętych lub nabytych od spółki akcyjnego (lub spółki dominującej w znaczeniu ustawy o rachunkowości). Pierwotnie przepis przewidywał jedynie możliwość zastosowania zasady w stosunku do akcji spółek akcyjnych posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium państwa, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z literalnego brzmienia nie wynikała także możliwość zastosowania preferencyjnego reżimu podatkowego w stosunku do akcji polskich spółek akcyjnych. Omyłka ustawodawcy została naprawiona i nowy przepis w przyjętym brzmieniu uwzględnia państwa członkowskie UE oraz państwa należące do EOG.

Opisywana ustawa zmieniająca wprowadziła także możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny.

Chcielibyśmy zauważyć, że przepisy w postaci opisanej powyżej zostały uchwalone przez Sejm i miejmy nadzieję, że bez zbędnej zwłoki przejdą pozostałą ścieżkę legislacyjną. Będziemy Państwa informować o dalszych etapach procesu legislacyjnego.


lukasz baczykAutor: Łukasz Bączyk – Starszy menedżer w Crido Taxand
Źródło: podatkiwbiznesie.pl/


17.07.2018 | Autor: Ewelina Stamblewska - Urbaniak – Crido Taxand

Ceny transferowe – znów rewolucja ?!?


Opublikowany w dniu 16 lipca br. projekt ustawy o zmianie ustawy o CIT i PIT niesie wiele zmian dla podatników. Część z nich dotyczy ułatwień dla podatników; są również zmiany stanowiące ułatwienie dla organów podatkowych…

czytaj więcej

16.07.2018 | Autor: Łukasz Bączyk – Crido Taxand

Znamy szczegóły dotyczące daniny solidarnościowej


Rząd przedstawił projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych…

czytaj więcej

16.07.2018 | Autor: Łukasz Woźniak – Crido Taxand

Znamy już objaśnienia MF w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności


Przypominając, split payment to nowe obowiązujące od 1 lipca br. rozwiązanie prawne, w ramach którego kupujący ma możliwość zapłaty za nabywane towary lub usługi poprzez rozdzielenie płatności należności wynikającej z faktury na dwa strumienie…

czytaj więcej