Prawo

02.09.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Wszystkie spółki będą prowadziły publiczne rejestry akcjonariuszy

Do 2021 roku wszystkie spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne będą musiały prowadzić publiczne rejestry akcjonariuszy. Akcje spółek, także te na okaziciela i imienne, będą miały formę zapisu cyfrowego, a nie papierowego dokumentu.

Parlament zakończył procedowanie nad nowelą Kodeksu spółek handlowych. Pełna cyfryzacja akcji ma nastąpić z początkiem 2021 r., przy czym już w roku 2020 r. spółki będą zobowiązane do podjęcia działań przygotowawczych. Nowela zakłada, że spółki niebędącym publicznymi, przeprowadzą cyfryzację akcji na dwa sposoby – poprzez system rachunków papierów wartościowych albo rejestru akcjonariuszy. Wyboru metody dokonywać będzie walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Możliwa będzie łatwa identyfikacja właściciela akcji – na podstawie danych ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy, zarówno przez uczestników obrotu akcjami, jak i samą spółkę na jej stronie internetowej. Pozwoli to również na wprowadzenie jednolitych zasad przenoszenia praw z akcji, niezależnie od tego, czy przedmiotem obrotu są akcje imienne, czy na okaziciela. Łatwiej będzie też zwoływać walne zgromadzenia bo w rejestrze będą rejestrowane wszystkie akcje spółki. Każda akcja – bez względu na to, czy jest na okaziciela czy też imienną – będzie miała status rejestrowej, co umożliwi jej identyfikację akcjonariusza uprawnionego do praw z akcji na okaziciela.

Powstanie jawny rejestr akcjonariuszy spółek. Walne zgromadzenie spółki musi wybrać prowadzącego rejestr akcjonariuszy spośród 48 podmiotów mających licencję KNF. Może nim być dom maklerski, bank prowadzący dom maklerski, zagraniczna firma inwestycyjna). Przy nowo zakładanych spółkach to założyciele będą musieli wybrać taki podmiot przy zawiązaniu spółki. Rejestr będzie zawierał m.in.:

– wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji;

– nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

Na żądanie osoby mającej interes prawny dane z rejestru będą ujawniane.

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


18.02.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Sejm znowelizował prawo geodezyjne


Sejm znowelizował prawo geodezyjne i kartograficzne. Zmiany, jak zapewnia rząd, mają spowodować, że informacje w ewidencji gruntów mają być aktualizowane z urzędu, a dane w Geoportalu będą bardziej dostępne…

czytaj więcej

18.02.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zmiana terminu wprowadzenia „podatku cukrowego”


1 lipca – a nie 1 kwietnia, jak pierwotnie planowano – wejdzie w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Z nowej opłaty wyłączone zostały produkty mleczne…

czytaj więcej

18.02.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

OFE do likwidacji


Sejm uchwalił ustawę, która ostatecznie zlikwiduje otwarte fundusze emerytalne. Ustawa przewiduje, że pieniądze zgromadzone w OFE zostaną domyślnie przeniesione na indywidualne konta emerytalne członków OFE lub – jeśli o to wystąpią – na ich konta w ZUS.

czytaj więcej