Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Podatki

22.05.2018 | Autor: Ewelina Stamblewska – Urbaniak – Partner w Crido Taxand

Używanie loga bez wynagrodzenia nie zawsze z CITem

  • „należy zwrócić uwagę, że w przypadku podmiotów powiązanych trzeba mieć na względzie regulację zawartą w art. 11 ustawy CIT określającą warunki jakim powinna odpowiadać transakcja zawierana między takimi podmiotami”;
  • należy ustalić czy dane świadczenie ma faktycznie „nieodpłatny” charakter. „Nie będzie tak, jeżeli bezpłatne uzyskanie przez danego podatnika określonego świadczenia pozostaje w związku z innym, wzajemnym świadczeniem tego podmiotu. Ocena czy to pierwsze świadczenie rzeczywiście było nieodpłatne, obejmować musi całokształt okoliczności i stosunków gospodarczych wiążących oba podmioty – podmiot świadczący i podmiot uzyskujący takie „nieodpłatne” świadczenie”;
  • „w celu zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 2 należy ustalić wystąpienie „korzyści”, czy też „przysporzenia” (mającego istotny wymiar finansowy) po stronie podmiotu otrzymującego dane świadczenie pod tytułem darmym (dodatkowo następującej „kosztem innego podmiotu”)”.

W wyjaśnieniach MF podany jest przykład sytuacji, gdy brak jest nieodpłatnego świadczenia. Dotyczy on producenta o ograniczonych funkcjach i małym ryzyku, który całość sprzedaży realizuje na rzecz grupy.

Cieszy bardzo, że po kilku latach automatycznego stosowania przez organy podatkowe przepisów o nieodpłatnych świadczeniach, w końcu pojawia się racjonalna wykładania. Niejednokrotnie w przeszłości ryzyko przychodu z nieodpłatnego świadczenia powodowało, że centrala decydowała się obciążyć polską spółkę opłatą (pomimo, że biznesowo nie chciała tego robić). To oczywiście prowadziło do erozji podstawy opodatkowania w Polsce. Co więcej, w praktyce nie brakowało przypadków, gdy w rzeczywistości ze względu na np. profil funkcjonalny danego podmiotu odpłatność za korzystanie z dobra niematerialnego nie była uzasadniona.

Istotne wskazówki w tym temacie dóbr niematerialnych również znaleźć w raporcie BEPS Działanie 8-10 („Uzgadnianie wyników cen transferowych z procesem tworzenia wartości”).  Tam sporo miejsca poświęcono analizie DEMPE (czyli analizie funkcji związanych z rozwojem, ulepszaniem, utrzymywaniem, ochroną i korzystaniem z dóbr niematerialnych) oraz „ekonomicznemu” właścicielowi danego dobra niematerialnego. Z zaleceń wynika m.in. że własność prawna dóbr niematerialnych przedsiębiorstwa powiązanego nie będzie samoistnie decydować o uprawnieniu do zwrotu z tytułu korzystania z takich dóbr niematerialnych.

W najbliższym czasie możemy zatem spodziewać się innego spojrzenia na dobra niematerialne również przez organy podatkowe.

Link do wyjaśnień


Autor: Ewelina Stamblewska – Urbaniak – Partner w Crido Taxand


13.06.2018 | Autor: Magdalena Jaworska – Crido Taxand

Wzrasta temperatura wokół FE w VAT – polskie pytanie prejudycjalne przed TSUE


6 czerwca WSA we Wrocławiu postanowił o skierowaniu dwóch pytań prejudycjalnych do TSUE w sprawie rozumienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT (FE)…

czytaj więcej

12.06.2018 | Autor: Agnieszka Piątek – Crido Taxand

Zniesienie limitu ZUS pod lupą Trybunału Konstytucyjnego


Na początku 2018 r. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw…

czytaj więcej

11.06.2018 | Autor: Łukasz Woźniak – Crido Taxand

Skonto z fakturą korygującą „in minus”


NSA w wyroku z dnia 30 maja 2018 r. (sygn. I FSK 325/16) potwierdził stanowisko fiskusa, że w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono tzw. skonta, czyli rabatu z tytułu wcześniejszej płatności, dostawca ma obowiązek wystawienia faktury korygującej „in minus”…

czytaj więcej