Nie można jednak zapomnieć, że podatnicy należący do międzynarodowych grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody w poprzednim roku obrotowym przekroczyły wartość 750 mln euro objęci są również dodatkowo obowiązkami raportowymi Country-by-Country Reporting(dalej: CBC, raportowanie według krajów). Ustawodawca również na tym polu wykazuje swoją wzmożoną aktywność, czego dowodem jest znajdująca się na ostatniej prostej procesu legislacyjnego (poprawki senackie) nowelizacja ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: Nowelizacja, Ustawa). O ile Ustawa reguluje znacznie szerszy zakres instytucji niż raportowanie CBC, niniejszy wpis poświęcamy najistotniejszym zmianom wprowadzanym w tym właśnie narzędziu, które stanowi ostatni element rozległej palety znowelizowanych ostatnio obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych w obszarze cen transferowych.

Charakterystyka zmian wprowadzanych w zakresie CBC

Przepis obowiązujący z mocą wsteczną dla podmiotów rozpoczynających sprawozdawczy rok obrotowy po dniu 31 grudnia 2016 r.

 • Wprowadzenie możliwości zastosowania raportowania zastępczego w przypadku państw, w których złożenie raportu nie jest koniczne, ale państwa te mają obowiązek przekazania złożonego raportu do Polski.

Przepisy obowiązuje z mocą wsteczną dla podmiotów rozpoczynających sprawozdawczy rok obrotowy po dniu 31 grudnia 2017 r.

 • Zmiana definicji grupy podmiotów poprzez odejście od odwoływania się do przepisów o rachunkowości. Ponadto do definicji grupy podmiotów zaliczana będzie również grupa kapitałowa, dla której skonsolidowane sprawozdanie finansowe byłoby sporządzane, gdyby udziały kapitałowe w co najmniej jednej jednostce wchodzącej w skład grupy były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
 • Określenie kwoty progowej dla grupy sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe w PLN w wysokości 3,25 mld zł oraz doprecyzowanie zasad przeliczania kwoty progowej  dla grup sporządzających sprawozdanie w innej walucie niż euro,

Przepisy wchodzące w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia Ustawy

 • Określenie sposobu kalkulacji kwoty progowej, gdy rok obrotowy jest inny niż 12 miesięcy – w wysokości 1/12 za każdy rozpoczęty miesiąc roku obrotowego,
 • Doprecyzowanie sposobu przesyłania powiadomień, w tym również definicji środków komunikacji elektronicznej,
 • Zmiana terminu powiadomienia szefa KAS o jednostce raportującej oraz państwie, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów – w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów,
 • Wprowadzenie obowiązku składania dodatkowych informacji lub wyjaśnień w języku polskim oraz angielskim,
 • Wprowadzenie możliwości kontroli w zakresie wywiązywania się z obowiązków wynikających z wymiany informacji podatkowych,
 • Wprowadzenie możliwości korygowania złożonych informacji o grupie podmiotów i powiadomień,
 • Wprowadzenie możliwości stosowania pełnomocnictwa uregulowanego w Ordynacji podatkowej do składania informacji o grupie podmiotów oraz powiadomień
  Szefa KAS. Jeśli dany pełnomocnik został upoważniony do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, będzie to równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa do podpisywania informacji o grupie podmiotów oraz powiadomień. W konsekwencji nie jest wymagane udzielanie osobnego pełnomocnictwa na potrzeby wywiązania się z omawianych obowiązków.

Z perspektywy podatników należących do dużych grup kapitałowych zmiany w kontekście doprecyzowania oraz modyfikacji definicji znacznie ułatwiają proces raportowania według krajów, a także wprowadzają zgodność z międzynarodowymi Wytycznymi OECD. Jak wynika z uzasadnienia, celem projektowanej ustawy jest przede wszystkim wyeliminowanie wątpliwości związanych ze stosowaniem pierwotnie przyjętych rozwiązań legislacyjnych.

Pozostała materia objęta Nowelizacją

Podkreślenia wymaga, że Ustawa nie określa wyłącznie zasad raportowania CBC, które w istocie stanowią kroplę w morzu przepisów objętych Nowelizacją. Procedowana Ustawa wprowadza także między innymi szereg zmian związanych z rozszerzeniem zasobu informacji i danych towarzyszących wnioskowaniu o interpretacje indywidualne. Zmiany w tym zakresie zostaną zaprezentowane w kolejnym wpisie, będącym drugą częścią podsumowania związanego z omawianą Nowelizacją.