Podatki

07.09.2018 | Autor: Piotr Folwarczny – Crido 

Stawki VAT a preferencje w CIT – jak nowa matryca stawek VAT może wpływać na rozliczenia podatku dochodowego?

Choć obecnie znane są wyłącznie podstawowe założenia zmian proponowanych przez Ministerstwo Finansów w zakresie VAT, już na tym etapie warto rozważyć odpowiednie przygotowanie się do nowych regulacji – także z perspektywy CIT. W szczególności, kwestia ta może być istotna w przypadku przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych (dalej: „SSE”) oraz przedsiębiorców rozważających wystąpienie o tzw. decyzję o wsparciu (tzw. „nowe SSE”; dalej: „DoW”). W obu przypadkach bowiem, zakres zwolnienia definiowany jest kodami statystycznymi zamieszczonymi odpowiednio w treści zezwolenia strefowego bądź decyzji o wsparciu.

W ramach funkcjonujących obecnie unormowań VAT – towary i usługi są określane co do zasady za pomocą PKWiU 2008, które z kolei interpretowane jest przez Urząd Statystyczny w Łodzi.

Jednocześnie zakres preferencji w CIT jest zasadniczo ustalany również poprzez odwołanie do PKWiU – w przypadku zezwoleń SSE, w zależności od daty wydania zezwolenia, różna była też „wersja” używanej klasyfikacji PKWIU. Co więcej, w początkowym okresie działalności SSE, wydawane były też niekiedy zezwolenia definiujące zakres zwolnienia poprzez odesłanie do kodów PKD.

Co za tym idzie, ze względu na tożsamość organu dokonującego dotychczas klasyfikacji na potrzeby VAT i CIT oraz podobne normy statystyczne – ewentualna możliwość wystąpienia rozbieżności między klasyfikacjami dla potrzeb tych podatków była istotnie ograniczona.

Jednak zgodnie z zapowiedziami MF dotyczącymi VAT, od 1 stycznia 2019 r. PKWiU 2008 ma zostać zastąpione przez Nomenklaturę Scaloną (CN) – w zakresie towarów oraz odpowiednio przez PKWiU 2015 – w zakresie usług. Co więcej, na potrzeby potwierdzenia prawidłowości stosowanych stawek VAT podatnicy mają mieć możliwość występowania o Wiążące Informacje Stawkowe.

Jak powyższe zmiany mogą wpływać na zakres preferencji w CIT?

Należy podkreślić, iż zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU zakres rzeczowy większości grupowań obejmujących wyroby jest określony zakresem rzeczowym odpowiednich pozycji CN.

Powyższa zasada metodyczna stwarza konieczność zestawiania PKWiU z odpowiednimi kodami CN – w celu określenia zakresu danego grupowania (co w praktyce dotyczy również wielu grupowań usługowych opierających się na grupowaniach obejmujących wyroby).

Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której ewentualna klasyfikacja towarów na potrzeby VAT, dokonywana w oparciu o CN nie będzie korespondować z optymalną klasyfikacją działalności na potrzeby CIT. Innymi słowy, otrzymana klasyfikacja CN może być powiązana z kodami PKWiU innymi niż określone w zezwoleniu SSE lub też decyzji o wsparciu – zwłaszcza gdy klasyfikacje te będą określane w odrębnych procedurach i prawdopodobnie przez inny organ. To z kolei prowadzić może do sporów z organami i ewentualnej konieczności opodatkowania CIT wyniku na sprzedaży takich wyrobów/ usług.

Otwarta pozostaje przy tym kwestia przyszłej procedury potwierdzania PKWiU 2015 dla potrzeb VAT – w celu odpowiedniego ujęcia usług.

Klucze powiązań PKWiU – CN

Dodatkową trudność w powyższym zakresie może stwarzać kwestia stosowania odpowiednich kluczy powiązań między PKWiU a CN. O ile w ramach PKWiU 2008 funkcjonują klucze przejścia opublikowane w rozporządzeniu wprowadzającym tę klasyfikację (choć w praktyce, Urząd Statystyczny posługuje się również kluczami upublicznionymi na portalu GUS), o tyle w przypadku PKWiU 2015 klucze powiązań są zmieniane w oparciu o zarządzenia Prezesa GUS.

Niewątpliwie walor normatywny takich zarządzeń może być kwestionowany, niemniej w braku odmiennych narzędzi do zdefiniowania relacji PKWiU – CN, zarządzenia Prezesa GUS mogą mieć w praktyce decydujące znaczenie przy określaniu zakresu grupowań PKWiU 2015 (przy czym otwarte pozostaje pytanie, jak na zakres preferencji CIT mogą wpływać zarządzenia Prezesa GUS zmieniające klucze powiązań?).

Jak uniknąć chaosu?

Podatnicy stosujący obniżone stawki VAT (bądź mechanizm odwrotnego obciążenia VAT), którzy jednocześnie korzystają z preferencji w CIT zdefiniowanych za pośrednictwem PKWiU – niewątpliwie powinni przeanalizować potencjalny wpływ nowej matrycy stawek VAT również na rozliczenia CIT.

Pomocne w tym zakresie mogą okazać się m.in. Wiążące Informacje Taryfowe określające CN dla potrzeb celnych – otrzymane przez danego podatnika, bądź przez jego kontrahentów dalej obracających określonym towarem.

Kluczowe będzie całościowe spojrzenie na temat klasyfikacji dla potrzeb VAT i CIT oraz ewentualna koordynacja działań zmierzających do zabezpieczenia efektywności rozliczeń na obu płaszczyznach. W odniesieniu do podmiotów działających na terenie SSE/ w ramach decyzji o wsparciu, w sytuacji produktów/ usług co do których istnieje wątpliwość co do poprawnej klasyfikacji dla celów CIT rekomendowane może być pozyskanie stosownej opinii klasyfikacyjnej Urzędu Statystycznego w Łodzi.

 


15.04.2019 | Autor: Radosław Żuchowski – starszy konsultant w CRIDO

Komornicy już bezpieczni (?)


Ministerstwo Finansów opublikowało wreszcie interpretację ogólną dotyczącą statusu komorników na gruncie ustawy o VAT w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r…

czytaj więcej

15.04.2019 | Autor: Michał Głowacki – partner w CRIDO

O elektronicznych sprawozdaniach słów kilka


Większa część Dyrektorów Finansowych i Głównych Księgowych zapamięta go jednak z pewnością na długo głównie z powodu po raz pierwszy składanych Elektronicznych Sprawozdań Finansowych. Liczba pytań, jakie kierowano w tym obszarze zarówno do pomocy telefonicznej KRS, jak i do MF była naprawdę przeogromna: telefony się gotowały, nerwy puszczały – słowem: działo się!

czytaj więcej

11.04.2019 | Autor: Marek Gadacz – partner w Crido oraz Łukasz Bączyk – starszy menedżer w CRIDO

Fiskus znów ostrzega!


Wydawać by się mogło, iż obecnie fiskus koncentruje się na działaniach operacyjnych związanych z gorącym okresem rozliczeń rocznych (CIT – do końca marca, PIT – do końca kwietnia). Nic bardziej mylnego, właśnie wydał kolejne ostrzeżenie. Co więcej, jego adresatem jest w pewnym sensie polska „Rodzina”…

czytaj więcej