Rozwój

24.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Stanowisko związku przedsiębiorców i pracodawców w sprawie „tarczy antykryzysowej”

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców apeluje do władz o wyjątkowo intensywną pracę i dialog z partnerami społecznymi, tak by w ciągu najbliższych dni udało się wspólnie wypracować projekt skutecznie łagodzący negatywny wpływ pandemii koronawirusa na polską gospodarkę.

ZPP podkreśla, że efektywne wsparcie przedsiębiorców powinno spełniać kilka warunków:

– najważniejszy cel działań powinien polegać na skutecznym udostępnieniu MŚP do kapitału obrotowego;

– zmiany prawne, powinny być skupione na deregulacji i ograniczeniu liczby oraz uciążliwości obowiązków administracyjnych i sprawozdawczych;

– przy projektowaniu rozwiązań związanych ze zobowiązaniami publicznoprawnymi, należy uciekać od pułapki wszelkiego rodzaju „odroczeń”. O ile mogą one nieco poprawić sytuację w tej konkretnej chwili, o tyle znacznie silniej odczuwalny będzie ich negatywny wpływ na firmy w momencie, w którym staną one przed koniecznością uiszczania np. zwielokrotnionych składek na ubezpieczenia społeczne.

 

ZPP w stanowisku przedstawiło uwagi szczegółowe

 1. Pomysł na odroczenie opłacenia składek społecznych, a nie na ich umorzenie jest pułapką. Zaś zaproponowane rządowe rozwiązane, by przedsiębiorców zwolnić z opłacania składek nie zostało przedstawione w sposób przejrzysty, pojawiło się kilka wersji. Według jednej z nich zwolnienie miałoby obejmować samozatrudnionych, których przychody spadły, oraz wszystkich mikroprzedsiębiorców zatrudniających przynajmniej jednego pracownika, niezależnie od tego, czy pandemia jakkolwiek wpłynęła na generowane przychody. ZPP podkreśla, że taka formuła byłaby najbardziej optymalna – pozwoliłaby bowiem na szybkie uruchomienie pomocy, bez konieczności weryfikacji dodatkowych kryteriów.
 2. Pożyteczne i potrzebne są zaproponowane przez rząd ograniczenia bądź przesunięcia terminów spełniania określonych obowiązków administracyjnych czy sprawozdawczych. Przewiduje się bowiem m.in. umożliwienie unieszkodliwiania odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych, powstających w związku z zagrożeniem epidemicznym, w instalacjach nieposiadających stosownych decyzji administracyjnych, jeśli nie byłoby możliwości ich przetworzenia w uprawnionych spalarniach. Ta rozsądna propozycja zasługiwałaby na kontynuację w ramach „regularnego”, a nie kryzysowego reżimu prawnego.
 3. Projekt zawiera potrzebne inne rozwiązania deregulacyjne: m.in. zawieszenie obowiązku wykonywania okresowych badań lekarskich pracowników, przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT, czy też przesunięcie obowiązku utworzenia PPK w średnich przedsiębiorstwach, wydłużenie okresu, w którym możliwe jest sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, do końca 2020 roku, przesunięcia terminu składania obowiązkowych sprawozdań
 4. Wprowadzany do uchwalonej na początku marca 2020 roku specustawy „koronawirusowej” przepis art. 15zze deleguje na ministra finansów kompetencję do wydania rozporządzenia, w którym określiłby inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz sporządzania, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa w ustawie o rachunkowości. Konstrukcja ustawowa generuje, wobec tego konieczność wydania nowych aktów prawnych, co może powodować zamieszanie. Rekomendowanym podejściem byłoby jednak odraczanie i zawieszanie terminów mocą ustawy, tak by uniknąć chaosu powodowanego koniecznością bieżącego śledzenia przez uczestników życia gospodarczego dzienników ustaw w celu uzyskania informacji, czy zostało wydane odpowiednie rozporządzenie.
 5. Niepotrzebne jest wydłużenie aż trzy miesiące termin wydania interpretacji indywidualnej w odniesieniu do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed wejściem w życie ustawy.
 6. Potrzebne są zaproponowane przez rząd przepisy wydłużające termin składania wniosków o udzielenie prawa pobytu, a także przedłużające już wydane karty pobytu.
 7. Na aprobatę zasługuje m.in. umożliwienie odliczenia straty poniesionej w 2020 roku od dochodu z 2019 roku (do kwoty 5 mln zł), o ile przychody uzyskane w 2020 roku byłyby co najmniej o 50 proc. niższe niż w 2019 roku.
 8. Pozytywnie należy ocenić odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 roku.
 9. Ważne jest umożliwienie samorządom wprowadzenia za część 2020 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości o charakterze podmiotowym, mianowicie obejmującym przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych skutków epidemii. ZPP proponuje możliwość rozszerzenia rozwiązań podatkowych np. możliwość kasowego rozliczania podatków dochodowych i podatku VAT na wszystkich podatników.
 10. Krokiem w dobrym kierunku jest „rozluźnienie” zakazu handlu w niedzielę. ZPP postuluje czasową rezygnację z zakazu handlu w ogóle.
 11. W projekcie zawarto przepisy umożliwiające zawieszenie postępowania lub kontroli prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej, a także kontroli celno-skarbowej, przez organ – z urzędu lub na wniosek – w razie ogłoszenia stanu zagrożenia. Ponadto, minister finansów miałby prawo wydać rozporządzenie, którym zawiesiłby te postępowania i kontrole, wskazując w nim nie tylko okres, na który następuje zawieszenie, lecz również jego zakres terytorialny. Możliwe byłoby zatem zawieszenie postępowań tylko w części kraju, podczas gdy w innych regionach postępowania toczyłyby się „jak w normalnych warunkach”, mimo ograniczeń wywołanych pandemią. Co więcej, projekt przewiduje, że Rada Ministrów mogłaby – również rozporządzeniem – wstrzymać administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych, na analogicznych zasadach. Ministerstwo Sprawiedliwości w swoim projekcie przepisów zaproponowało zawieszenie biegu terminów w postępowaniach sądowych, administracyjnych, egzekucyjnych w administracji i innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy. Uznając propozycje zawarte w projekcie za bardzo potrzebne (chociaż w naszym przekonaniu zawieszenie postępowań powinno mieć charakter generalny i odbywać się w automatycznie, jako konsekwencja przepisów umieszczonych bezpośrednio w ustawie – uwaga jest zatem analogiczna do tej przedstawionej wobec możliwości przesunięcia terminu składania sprawozdań), postulujemy uzupełnienie ich o rozwiązanie postulowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości i z pewnością oczekiwane przez podmioty gospodarcze.
 12. Nie są dobrymi rozwiązaniami propozycje ingerujące w stosunki wynikające z umów najmu lokali, zarówno mieszkalnych jak i o innym przeznaczeniu.
 13. W projekcie przewidziano pożyczki udzielane mikroprzedsiębiorcom przez starostów, pochodzące ze środków Funduszu Pracy. Procedura jest maksymalnie uproszczona – o pożyczkę może ubiegać się każdy mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 roku, a formą zabezpieczenia jest domyślnie weksel własny in blanco. Niestety, podstawowym problemem tego instrumentu jest bardzo mała kwota maksymalna pożyczki, ustanowiona na poziomie 5 tysięcy złotych. Są to środki całkowicie nieprzystające do celu pożyczki, jakim ma być – zgodnie z przepisami – „pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej”. Dysproporcja ta widoczna jest jeszcze mocniej, jeśli uwzględni się fakt, że pożyczka ulega umorzeniu (wraz z odsetkami), jeśli mikroprzedsiębiorca przez pół roku od jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w stosunku do końca lutego 2020 roku. Uważamy, że tego rodzaju pożyczki powinny być dostępne w kwocie do 15 proc. przychodów za rok poprzedni, lecz nie więcej niż 300 tys. zł.
 • Podstawową słabością pozostałych instrumentów pożyczkowych jest z kolei zbyt wysoki poziom sformalizowania oraz zbyt długi czas na wydanie decyzji w kwestii udzielenia wsparcia.
 1. Wysoki poziom rozdrobnienia przewidywanych instrumentów pomocowych nie wpływa na przejrzystość systemu wsparcia. Poszczególne instrumenty przypisane są do różnych instytucji, obowiązują w ich przypadku odmienne procedury i formularze. Konieczne jest maksymalne odformalizowanie procedury.
 2. Świadczenie „postojowe” dla samozatrudnionych i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych ma być wypłacane wyłącznie wówczas, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do trwającego nieprzerwanie co najmniej 30 dni kalendarzowych przed miesiącem złożenia wniosku przestoju w działalności samozatrudnionego albo zleceniodawcy lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna. Dodatkowo ZUS ma mieć 30 dni za wypłatę świadczenia, To zbyt długo.
 • Potrzebna jest jedna prosta procedura przyznawania świadczeń związanych z wsparciem zatrudnienia.
 1. zrozumieć, dlaczego ZUS zdecydował się na „ukrycie” w swojej propozycji regulacji świadczeń postojowych, wprowadzenia obowiązku każdorazowego informowania go o zawarciu jakiejkolwiek umowy o dzieło. Wydaje się, że jest to całkowicie niezwiązane z podstawowym celem pakietu i jako takie powinno stanowić propozycję analizowaną w ramach osobnego procesu legislacyjnego.
 2. ZPP z zadowoleniem przyjął deklaracje Prezesa UOKiK o wycofaniu się ze szkodliwej propozycji regulacji rynku kredytu konsumenckiego.

https://zpp.net.pl/stanowisko-zpp-ws-tarczy-antykryzysowej/

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 


31.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Wspólny protest partnerów społecznych RDS


Posłowie włączyli do specustawy zapis uprawniający Prezesa Rady Ministrów do odwoływania w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii na wniosek organizacji lub bez jej wniosku członków Rady Dialogu Społecznego. Senatorowie go skreślili. Nie wiadomo obecnie czy posłowie go przywrócą…

czytaj więcej

31.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Postulaty gospodarcze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców do “tarczy antykryzysowej”


ZPP nieustająco postuluje by pomoc dla firm pomagające im zachować płynność była uruchomiona, a procedury z nią związane były proste. Na wzór innych państw europejskich powinniśmy natychmiast uruchomić linię łatwo dostępnych, zabezpieczonych wekslem, kredytów przeznaczonych na opłacanie kosztów stałych firm. Operatorem takiego narzędzia mógłby być choćby BGK…

czytaj więcej

31.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ponad 83 tysięcy wypadków w pracy


W 2019 r. zgłoszono 83205 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 1,3 proc. mniej niż w 2018 r.  Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) z 6,37 w 2018 r. do 6,15 w 2019 r…

czytaj więcej