Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Finansowanie

07.05.2018 | Autor: Bogusława Mazurek – Dyrektor w Dziale Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

JAK SFINANSOWAĆ WŁASNE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE?

Przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Należy podkreślić, że kluczem do sukcesu w konkursie jest tzw. agenda badawcza, będąca załącznikiem do wniosku, i która powinna definiować projekty badawcze kończące się innowacjami produktowymi i/lub procesowymi w ciągu kolejnych kilku lat.

 

Szczegóły konkursu poniżej:

Dla kogo przedsiębiorstwa duże; przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie (MŚP)
Na co można uzyskać wsparcie tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.
Forma wsparcia i wysokość dofinansowania WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

–  minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 2 mln PLN

–  maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 50 mln EUR

POMOC REGIONALNA

–  maksymalna intensywność dofinansowania w zakresie infrastruktury zgodnie z mapą pomocy regionalnej:

 

Mapa pomocy regionalnej - Badania na rynek

POMOC PRACE ROZWOJOWE/POMOC DE MINIMIS

–  maksymalna intensywność dofinansowania w zakresie prac rozwojowych:

–  do 45% kosztów kwalifikowanych – mikro i małe przedsiębiorstwa

–  do 35% kosztów kwalifikowanych – średnie przedsiębiorstwa

–  do 25% kosztów kwalifikowanych – duże przedsiębiorstwa

–  pomoc de minimis (nie może przekroczyć 200 tys EUR w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych)

Budżet –  350 mln PLN
Instytucja udzielająca wsparcia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

www.miir.gov.pl

Termin naboru 28 maja – 6 lipca
Kluczowe kryteria oceny – udokumentowana współpraca z jednostkami naukowymi

– udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych

– przełomowy charakter planowanych prac B+R

– projekt wpisuje się w branże kluczowe określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

– nowe miejsca pracy dla pracowników B+R

– projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego

– projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS)

– projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju

– w związku z realizacją projektu prowadzona będzie współpraca z podmiotami z sektora MSP organizacjami badawczymi lub NGO

– wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego

– w projekcie przewidziano sposoby ochrony własności intelektualnej

Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 30 (kryteria dostępu i kryteria punktowane)

Koszty kwalifikowane –  nabycie  nieruchomości  zabudowanych  i  niezabudowanych  (w tym  prawa użytkowania wieczystego

–  nabycie albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w poprzednim punkcie wraz z kosztem instalacji i uruchomienia

–  nabycie robót i materiałów budowlanych

–  spłata rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych

–  nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

–  spłata rat wartości początkowej środków trwałych innych niż w poprzednim punkcie, poniesionych przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia  własności  tych  środków  na  korzystającego,  z  wyłączeniem leasingu zwrotnego

–  koszty  odpowiedniej  wiedzy  technicznej  oraz  koszty  doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu

–  koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu (w ramach pomocy de minimis)


Autor:  Bogusława Mazurek – Dyrektor w Dziale Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

22.05.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Podpisano 15 tys. umów, które przyznają środki unijne przedsiębiorstwom! Sprawdź majowe nabory i dołącz do firm, które już skorzystały z Funduszy Europejskich


W maju rusza 50 nowych konkursów na środki z Funduszy Europejskich adresowanych do przedsiębiorców. Dzięki nim masz szansę zdobyć pieniądze na prace badawczo-rozwojowe, innowacje, działania edukacyjne, poprawę efektywności energetycznej, czy szkolenia…

czytaj więcej

22.05.2018 | Autor: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA: Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze w Astanie


Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. oraz Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH S.A. w Kazachstanie we współpracy z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie i Ambasadą Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej zapraszają na Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze…

czytaj więcej

22.05.2018 | Autor: Tomasz Jamróz - Radca - Departament Współpracy Ekonomicznej

Spotkanie z Wiceministrem Gruzji w Warszawie


Uprzejmie informuję, iż na 24 maja (czwartek) o godz. 13:30 w budynku MSZ RP „Articom” przy ul. J. Ch. Szucha 21 (dokładna lokalizacja – vide link) zaplanowane zostało spotkanie z gruzińskim wiceministrem z Ministerstwa Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju…

czytaj więcej