Rozwój

02.12.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Sezonowe zmiany na rynku pracy

Na rynek pracy działają w różnych kierunkach dwie siły: niski napływ do bezrobocia i ciągle utrzymujący się rynek pracownika z niską podażą pracy, co sprzyja spadkowi bezrobocia oraz spowolnianie gospodarki oddziałujące w przeciwnym kierunku.

Trak uważa prof. Maria Drozdowicz, która co miesiąc prezentuje Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia. W listopadzie spadł o 0,4 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca. Był to kolejny – drugi spadek z rzędu, po sześciomiesięcznym okresie jego wzrostów. – Przed nami miesiące,  które w ciągu ostatnich co najmniej dwudziestu lat charakteryzowały się sezonowym wzrostem bezrobocia. Zazwyczaj przypadało to na okres pomiędzy grudniem a marcem. Tak więc dopiero za kilka miesięcy, po ustaniu działania niekorzystnych czynników sezonowych, będzie można ocenić, która z tych sił weźmie przewagę na rynku pracy. – uważa ekonomistka.

Aktualnie aż sześć składowych wskaźnika oddziałuje w kierunku spadku jego wartości, a tym samym prognozują one możliwość dalszego spadku stopy bezrobocia. Dwie zmienne zapowiadają pogorszenie sytuacji na rynku pracy i możliwy wzrost wartości wskaźnika a tym samym stopy bezrobocia.

Trzy podstawowe strumienie na rynku pracy – liczba nowych bezrobotnych, odpływ z bezrobocia do zatrudnienia oraz napływ nowych ofert pracy oddziałują w kierunku spadku stopy bezrobocia, choć siła ich pozytywnego oddziaływania jest wyraźnie słabsza niż przed rokiem.

Liczba bezrobotnych, którzy znaleźli pracę oraz liczba nowych bezrobotnych nie uległa istotnym zmianom w ujęciu miesięcznym. Ale wielkość odpływu z bezrobocia do zatrudnienia wzrosła o prawie 25 proc. w okresie lipiec – wrzesień, zaś październikowe dane przyniosły niewielki, zaledwie jednoprocentowy spadek liczby byłych bezrobotnych, którzy znaleźli zatrudnienie.

We wrześniu odnotowano 7 proc. spadek napływu do bezrobocia, a w październiku  liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych  nie uległa zmianie. Relatywnie mały napływ może skutkować ograniczeniem liczby osób zatrudnionych, co już od kilku miesięcy jest widoczne w statystyce nt. liczby pracowników  w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 50 osób.

W październiku odnotowano także wzrost liczby nowych ofert pracy napływających do PUP-ów. W urzędach pracy zarejestrowano o blisko 15 tys. więcej ofert pracy niż we wrześniu (zmiana na poziomie około 15 proc.). Co więcej, wzrost ten z lekką nawiązką skompensował spadek ofert odnotowany w okresie sierpień – wrzesień. Liczba wakatów jest jednak niższa o około 15 proc. względem wartości z października 2018 roku. Ograniczenie liczby ofert pracy w porównaniu do ubiegłego roku obserwowane jest również wśród ogłoszeń internetowych.

Spośród negatywnych dla rynku pracy sygnałów warto zwrócić uwagę na dane z badań koniunktury GUS. Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury w ujęciu miesięcznym pogorszył się, i podobnie jak przed miesiącem, kształtuje się na poziomie niższym od tego sprzed roku. Trzeci miesiąc z rzędu saldo prognoz dotyczących wielkości zatrudnienia jest ujemne (choć bliskie zeru), czyli przeważa odsetek firm zapowiadających redukcję liczby pracowników nad tymi planującymi nowe przyjęcia do pracy. Prognozy te są zbliżone we wszystkich klasach wielkości przedsiębiorstw. W ujęciu branżowym największe redukcje zatrudnienia zapowiadają już od dłuższego czasu producenci odzieży, ponadto w przemyśle skórzanym, przy produkcji metali oraz przy produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. Największe wzrosty liczby pracowników planowane są przy produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Inwestycje w gospodarce coraz niższe


Produkcja budowlano-montażowa spadła w grudniu o 3,3 proc. w skali roku wobec spadku o 4,7 proc. w listopadzie. W całym czwartym kwartale 2019 r. spadek mógł wynieść ok. 4 proc, co może oznaczać pogorszenie dynamiki inwestycji w gospodarce w tym okresie…

czytaj więcej

21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Podwyżki na miarę inflacji


Sporo firm w tym roku zamierza podnosić płace tylko o poziom rekompensujący inflację. Realne podwyżki planuje co piąta firma…

czytaj więcej

21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy hamują z zatrudnianiem


Tylko jeden na ośmiu przedsiębiorców prowadzących małe i średnie firmy ma zamiar w tym roku zatrudnić nowych pracowników. Tyle samo chce ciąć etaty…

czytaj więcej