Prawo

07.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rząd przyjął Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego

Dwadzieścia barier i dziewięćdziesiąt działań, które mają usprawnić polski rynek kapitałowy zawiera Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), którą przyjął rząd.

Na razie tekstu Strategii nie ma jeszcze na stronach Ministerstwa Finansów.  Zostanie udostępniona w najbliższych dniach.

Z komunikatu po posiedzeniu rządu wynika, iż SRRK identyfikuje 20 najważniejszych barier dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce (przede wszystkim długoterminowych) i proponuje 90 działań, które stanowią ich rozwiązanie.

Jerzy Kwieciński, minister finansów powiedział w „Rzeczpospolitej”: – W Strategii znajduje się na przykład zapis o obniżeniu do 9 proc. podatku od dywidend w przypadku inwestycji długoterminowych, co ma na celu zachęcenie do oszczędzania długoterminowego. Chcemy również umożliwić podatkową kompensację zysków i strat dla inwestycji w fundusze inwestycyjne. (….)Wskazujemy na konieczność powołania przez MF i KNF zespołu roboczego ds. gold platingu, którego celem w pierwszej kolejności będzie zidentyfikowanie takich nadmiernych regulacji i stopniowe ich eliminowanie z polskiego porządku prawnego.

 

Z komunikatu CIR wynika, że SRRK przedstawia rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo inwestorów i efektywność i przyjazność procedur (m.in. w zakresie procedowania prospektów emisyjnych). Wzrostowi bezpieczeństwa inwestorów powinno też służyć proponowane utworzenie prokuratury i składów sędziowskich specjalizujących się w sprawach dot. rynku finansowego.

SRRK ma również poprawić przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego przez spółki notowane na giełdzie, a także  efektywność, przejrzystość i płynność kluczowych segmentów rynku (m.in. dzięki większemu wykorzystaniu innowacyjnych technologii na polskim rynku). Strategia wskazuje ponadto na konieczność powołania Pełnomocnika MF ds. wdrożenia SRRK oraz zawarcia trójstronnego porozumienia pomiędzy Ministerstwem Finansów, Komisją Nadzoru Finansowego i Narodowym Bankiem Polskim na rzecz rozwoju rynku. Zaproponowane w dokumencie rozwiązania dotyczą również wprowadzenia zachęt podatkowych dla inwestorów i emitentów.

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji


Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ma uprościć administracyjne postępowania egzekucyjne oraz usprawnić ściąganie długów publicznoprawnych – nieopłaconych podatków, ceł czy składek na ubezpieczenia społeczne. Podpisał ją prezydent Andrzej Duda…

czytaj więcej

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Subwencje na samorządowe inwestycje infrastrukturalne


Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która przedłuża na lata 2020 i 2021 obecne przepisy dotyczące zasad ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposobu ich podziału…

czytaj więcej

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowa procedura zamówień publicznych od 2021 roku


Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy mają lepiej zabezpieczać interesy wykonawców i podwykonawców w przypadku problemów z płynnością oraz zwiększyć liczbę małych i średnich firm w przetargach…

czytaj więcej