Jakie wnioski płyną z raportu?

Analiza DEMPE, choć w wielu krajach nie jest wprost zdefiniowana w przepisach, to w praktyce obserwowane jest jej stosowanie przez organy podatkowe w trakcie kontroli.W większości z 38 analizowanych jurysdykcji najczęściej stosowaną metodą do wyceny opłat licencyjnych jest metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (zazwyczaj w wariancie porównania zewnętrznego opartego na bazach danych, rzadziej porównania wewnętrznego).Z kolei na zastosowanie metody podziału zysku w transakcjach dotyczących wartości niematerialnych wskazało 37% respondentów, choć w wielu krajach dotychczas nie była to powszechnie stosowana metoda.Z kolei tzw. reguła kciuka (ang. rule of the thumb), historycznie często wykorzystywana, jest akceptowalna jedynie w 9 krajach (co zapewne wynika z faktu, że wytyczne OECD nie uznają jej za wiarygodną).Czy poszczególne państwa wspierają właścicieli wartości niematerialnych? Właścicieli tak – w 50% badanych jurysdykcji funkcjonują rozwiązania takie jak IP box. Polska również dołączyła do tego grona w 2019 roku. Z perspektywy korzystających z licencji sytuacja wygląda nieco gorzej – jedna trzecia badanych państw stosuje ograniczenia w obliczalności kosztów związanych z opłatami licencyjnymi. Wśród tych państw znajduje się również Polska i art. 15e ustawy o CIT. Na marginesie warto jednak dodać, że negatywne skutki podatkowe, wywołane przepisami art. 15e ustawy o CIT można ograniczyć sięgając po uprzednie porozumienie cenowe (APA).Pełna analiza poszczególnych jurysdykcji w raporcie dostępnym pod linkiem.