Prawo

09.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

RODO w gospodarce

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wdrażającą RODO zmieniającą blisko 168 ustaw. Szczególnie ważne zmiany, wprowadzone dotyczą branży: cyfrowej, telekomunikacyjnej, bankowej i ubezpieczeniowej, ale także ochrony zdrowia, oświaty i administracji.

Dla portali internetowych ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną będzie bardziej rygorystyczna niż RODO. Aby wyświetlić użytkownikowi poczty internetowej czy odbiorcy newslettera dedykowaną reklamę na podstawie jego zachowań w sieci, będą musiały mieć jego zgodę.

Nowe obowiązki ważne są tez dla bankowości.  Na  wniosek ubiegającego się o kredyt konsumenta bank przedstawi mu czynniki, w tym dane osobowe, które miały wpływ na ocenę zdolności kredytowej. Obowiązek ten będzie dotyczył zarówno sytuacji, gdy decyzja została podjęta w pełni zautomatyzowanym procesie, na podstawie tzw. algorytmów, jak i wówczas, gdy w jej podejmowaniu brał udział także człowiek. Z drugiej strony bankowcom i firmom pożyczkowym udało się przekonać rząd i posłów do poprawki, która otwiera katalog danych używanych do automatycznego badania zdolności kredytowej.

Z kolei do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej posłowie wprowadzili podstawę do przetwarzania danych o stanie zdrowia. Zgodnie z nią zakład ubezpieczeń przetwarza dane dotyczące zdrowia, ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia lub oświadczeniach składanych przed zawarciem umowy ubezpieczenie odpowiednio w celu oceny ryzyka lub wykonywania umowy w zakresie niezbędnym z uwagi na cel i rodzaj ubezpieczenia. Zakładom ubezpieczeń, w przeciwieństwie do banków,  pozostawiono zamknięty katalog danych do profilowania w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Składa się on z 20 pozycji, w tym stanu zdrowia, miejsca zamieszkania, charakteru wykonywanej pracy, przebiegu ubezpieczenia, sytuacji finansowej.

Istotną zmianę wprowadzono  do ustawy o usługach płatniczych.  Dzięki niej nie będzie budzić żadnych wątpliwości, że banki i inni dostawcy usług płatniczych mają prawo, a czasem wręcz obowiązek, przetwarzać dane osobowe użytkowników niezbędne do świadczenia usług płatniczych nie tylko na podstawie ich zgody, ale również na innych podstawach.

W ustawie wdrażającej ustawodawca rozstrzyga ponadto, że w każdym przypadku pierwsza kopia dokumentacji medycznej powinna być wydana pacjentowi za darmo. 

Ustawa wdrażająca RODO wprowadza też zmiany do Prawa oświatowego. Dane o stanie zdrowia, orientacji seksualnej i rozwoju psychofizycznym – takie informacje o uczniu będą szczególnie chronione. Nauczyciel będzie mógł je przekazać tylko w wyjątkowych przypadkach. Nauczyciel będzie zobowiązany do  zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych uczniów. Do obowiązków dyrektora należeć będzie również: wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o ochronie danych osobowych.

Jedna z najważniejszych zmian wprowadzonych ustawą wdrażającą RODO dotyczy Kodeksu postępowania administracyjnego. Chodzi o obowiązek informacyjny. Administracja publiczna będzie mogła go realizować w pierwszym piśmie stanowiącym odpowiedź na wniosek.  Według nowych przepisów osoba, która wnosi skargę do organu na działanie organu musi mieć świadomość, iż jej dane osobowe będą przetwarzane przez ten organ w celu rozpatrzenia skargi i prowadzenia w tym zakresie postępowania wyjaśniającego. Z tego też względu ustawodawca w przepisach wskazał, iż brak podstawowych danych osobowych osoby wnoszącej skargę stanowi podstawę do jej nierozpatrywania.

Za: prawo.pl

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 


18.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowelizacja postępowania cywilnego – wyższe opłaty sądowe


Nowelizacja postępowania cywilnego wprowadza wiele nowych rozwiązań  m.in.: posiedzenia organizacyjne, na których będą tworzone plany rozprawy, regulacje ograniczające możliwość wnoszenia zarzutów potrącenia, przywrócenie odrębnego postępowania gospodarczego dla przedsiębiorców, mechanizmy zapobiegające obstrukcji procesowej, zmiany dotyczące gromadzenia materiału dowodowego, przemodelowanie instytucji zażalenia oraz zmiany w zakresie wysokości opłat sądowych od pism procesowych…

czytaj więcej

18.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

2450 złotych w 2020 roku


Rząd zaakceptował propozycję resortu rodziny by płaca minimalna w przyszłym roku była wyższa o 200 złotych w porównaniu do obecnej i wyniosła w przyszłym roku 2450 zł…

czytaj więcej

18.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ceny energii bez zmian dla mikrofilm i gospodarstw domowych


Przez cały 2019 r. nie wzrosną ceny prądu dla gospodarstw domowych, mniejszych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych (w tym samorządów)…

czytaj więcej