Prawo

09.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

RODO w gospodarce

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wdrażającą RODO zmieniającą blisko 168 ustaw. Szczególnie ważne zmiany, wprowadzone dotyczą branży: cyfrowej, telekomunikacyjnej, bankowej i ubezpieczeniowej, ale także ochrony zdrowia, oświaty i administracji.

Dla portali internetowych ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną będzie bardziej rygorystyczna niż RODO. Aby wyświetlić użytkownikowi poczty internetowej czy odbiorcy newslettera dedykowaną reklamę na podstawie jego zachowań w sieci, będą musiały mieć jego zgodę.

Nowe obowiązki ważne są tez dla bankowości.  Na  wniosek ubiegającego się o kredyt konsumenta bank przedstawi mu czynniki, w tym dane osobowe, które miały wpływ na ocenę zdolności kredytowej. Obowiązek ten będzie dotyczył zarówno sytuacji, gdy decyzja została podjęta w pełni zautomatyzowanym procesie, na podstawie tzw. algorytmów, jak i wówczas, gdy w jej podejmowaniu brał udział także człowiek. Z drugiej strony bankowcom i firmom pożyczkowym udało się przekonać rząd i posłów do poprawki, która otwiera katalog danych używanych do automatycznego badania zdolności kredytowej.

Z kolei do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej posłowie wprowadzili podstawę do przetwarzania danych o stanie zdrowia. Zgodnie z nią zakład ubezpieczeń przetwarza dane dotyczące zdrowia, ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia lub oświadczeniach składanych przed zawarciem umowy ubezpieczenie odpowiednio w celu oceny ryzyka lub wykonywania umowy w zakresie niezbędnym z uwagi na cel i rodzaj ubezpieczenia. Zakładom ubezpieczeń, w przeciwieństwie do banków,  pozostawiono zamknięty katalog danych do profilowania w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Składa się on z 20 pozycji, w tym stanu zdrowia, miejsca zamieszkania, charakteru wykonywanej pracy, przebiegu ubezpieczenia, sytuacji finansowej.

Istotną zmianę wprowadzono  do ustawy o usługach płatniczych.  Dzięki niej nie będzie budzić żadnych wątpliwości, że banki i inni dostawcy usług płatniczych mają prawo, a czasem wręcz obowiązek, przetwarzać dane osobowe użytkowników niezbędne do świadczenia usług płatniczych nie tylko na podstawie ich zgody, ale również na innych podstawach.

W ustawie wdrażającej ustawodawca rozstrzyga ponadto, że w każdym przypadku pierwsza kopia dokumentacji medycznej powinna być wydana pacjentowi za darmo. 

Ustawa wdrażająca RODO wprowadza też zmiany do Prawa oświatowego. Dane o stanie zdrowia, orientacji seksualnej i rozwoju psychofizycznym – takie informacje o uczniu będą szczególnie chronione. Nauczyciel będzie mógł je przekazać tylko w wyjątkowych przypadkach. Nauczyciel będzie zobowiązany do  zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych uczniów. Do obowiązków dyrektora należeć będzie również: wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o ochronie danych osobowych.

Jedna z najważniejszych zmian wprowadzonych ustawą wdrażającą RODO dotyczy Kodeksu postępowania administracyjnego. Chodzi o obowiązek informacyjny. Administracja publiczna będzie mogła go realizować w pierwszym piśmie stanowiącym odpowiedź na wniosek.  Według nowych przepisów osoba, która wnosi skargę do organu na działanie organu musi mieć świadomość, iż jej dane osobowe będą przetwarzane przez ten organ w celu rozpatrzenia skargi i prowadzenia w tym zakresie postępowania wyjaśniającego. Z tego też względu ustawodawca w przepisach wskazał, iż brak podstawowych danych osobowych osoby wnoszącej skargę stanowi podstawę do jej nierozpatrywania.

Za: prawo.pl

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 


16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Niższy podatek od kopalin


Sejm uchwalił nowelizację ustawy zmniejszającą podatek od wydobycia niektórych kopalin. Ustawa obniża o 15 proc. wymiar podatku od niektórych kopalin ( na przykład od miedzi i srebra)…

czytaj więcej

16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zwiększają się uprawnienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości


Prezydent podpisał zmianę przepisów. Jak podała Kancelaria Prezydenta nowela wprowadza zmiany w katalogu zadań realizowanych przez PARP, przy czym zgodnie z art. 18 ustawy o finansach publicznych są to zadania państwa…

czytaj więcej

16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ministerstwo Rozwoju zmniejsza biurokrację budowlaną, ale jej nie likwiduje


Prawo budowlane czeka nowelizacja. Zmiany zapowiedział resort rozwoju.  Najpierw znowelizowane zostanie Prawo budowlane, potem opracowana nowa ustawę o planowaniu przestrzennym…

czytaj więcej