Organ w wydanej interpretacji stwierdził natomiast, że wszelkie koszty związane z nabyciem udziałów/akcji powinny być potrącane wyłącznie z przychodami z zysków kapitałowych.

Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem organu i jednocześnie podzielił argumentację podatnika. Wskazał w szczególności, że przychody ze sprzedaży towarów i usług do podmiotów powiązanych stanowią odrębną kategorię przychodów, która nie została wymieniona w ustawowym katalogu przychodów z zysków kapitałowych. Skoro omawiane przychody nie zaliczają się do przychodów z zysków kapitałowych, to również koszty poniesione w celu ich uzyskania nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów wyłącznie z zysków kapitałowych. W konsekwencji, skoro koszty akwizycji w postaci odsetek są związane z dwoma źródłami przychodów, to winny być do nich stosownie alokowane.

Należy podkreślić, że dotychczasowe, skąpe orzecznictwo w tym temacie było raczej niekorzystne dla podatników (np. wyrok WSA w Gliwicach z 3 października 2018 r.).

Z uzasadnienia przedstawionego przez WSA w Warszawie można wywnioskować, że odmienne orzeczenie w omawianej sprawie jest wynikiem pogłębionej, wnikliwej i wielopłaszczyznowej analizy problemu. Takie podejście do wskazanego zagadnienia oczywiście zasługuje na aprobatę i należy mieć nadzieję, że konkluzje będące jego wynikiem ostatecznie staną się dominujące w orzecznictwie dotyczącym omawianej kwestii.

Wyrok może mieć istotne znaczenie dla praktyki biznesowej, wskazuje bowiem, że w przypadkach uzasadnionych stanem faktycznym koszty zakupu spółek w postaci odsetek od zaciągniętego na ten cel finansowania mogą potencjalnie w części obniżać wynik z działalności operacyjnej. W konsekwencji podmioty, które ponoszą koszty takiego finansowania winny dokonać analizy czy w ich przypadku wskazane koszty powinny być potrącane tylko z przychodami z zysków kapitałowych czy też częściowo mogą być potrącane również z pozostałymi przychodami.