Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Podatki

07.02.2018 | Autor: Michał Kwaśniewski – Manager w Crido Taxand

Przejęcie długu innej spółki solą w oku organów podatkowych?

Podatnik składając wniosek o wydanie interpretacji podatkowej chciał się upewnić, że przejęcie przez niego za wynagrodzeniem zobowiązania spółki osobowej do spłaty kwoty kredytu wraz z naliczonymi odsetkami, nie skutkuje powstaniem przychodu po jego stronie.

Organ nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika, podnosząc, że w przedstawionej transakcji mają miejsce jednocześnie dwa oddzielne zdarzenia – uzyskanie aktywa w postaci należnego wynagrodzenia oraz zobowiązanie do spłaty kredytu w sytuacji, gdy każde z nich należy rozpatrywać oddzielnie, a nie łącznie per saldo.

Spółka argumentowała, że z tytułu przejęcia długu za wynagrodzeniem nie powinna rozpoznać dla celów podatkowych przychodu, gdyż w wyniku takiej operacji nie dojdzie do definitywnego przysporzenia. W sensie ekonomicznym, spółka z jednej strony zwiększy swoje aktywa o wierzytelność z tytułu wynagrodzenia, z drugiej zaś powiększy pasywa o zobowiązanie do spłaty kredytu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodził się ze stanowiskiem podatnika i uchylił zaskarżoną interpretację. W uzasadnieniu wskazał, że cena należna wnioskodawcy nie stanowi przysporzenia o definitywnym charakterze (przychodu podatkowego) – przejmując dług podatnik nie uzyskuje przychodu na zasadzie wynagrodzenia, bowiem w tej samej wysokości (kwocie) będzie zobowiązany do spłaty kredytu.

Powyższe potwierdził NSA wskazując, że wynagrodzenie za przejęcie długu z tytułu zaciągniętego kredytu powinno być traktowana analogicznie do otrzymanych kredytów (pożyczek), które nie stanowią przychodu kredytobiorcy (pożyczkobiorcy).


Autor:  Michał Kwaśniewski – Manager w Crido Taxand

Źródło: podatkiwbiznesie.pl/


13.06.2018 | Autor: Magdalena Jaworska – Crido Taxand

Wzrasta temperatura wokół FE w VAT – polskie pytanie prejudycjalne przed TSUE


6 czerwca WSA we Wrocławiu postanowił o skierowaniu dwóch pytań prejudycjalnych do TSUE w sprawie rozumienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT (FE)…

czytaj więcej

12.06.2018 | Autor: Agnieszka Piątek – Crido Taxand

Zniesienie limitu ZUS pod lupą Trybunału Konstytucyjnego


Na początku 2018 r. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw…

czytaj więcej

11.06.2018 | Autor: Łukasz Woźniak – Crido Taxand

Skonto z fakturą korygującą „in minus”


NSA w wyroku z dnia 30 maja 2018 r. (sygn. I FSK 325/16) potwierdził stanowisko fiskusa, że w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono tzw. skonta, czyli rabatu z tytułu wcześniejszej płatności, dostawca ma obowiązek wystawienia faktury korygującej „in minus”…

czytaj więcej