Rozwój

02.12.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Pro-pacjencka ochrona zdrowia

Największymi wyzwaniami dla Polski są obecnie usługi publiczne. Opieka zdrowotna, system edukacji, transformacja energetyczna, ochrona środowiska i infrastruktura – to obszary, które zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców są ważne z punktu widzenia dalszego rozwoju Polski. ZPP przygotował raport z propozycjami zmian oraz modelami rozwiązań dotyczących tych dziedzin.

W raporcie „Pięć wyzwań dla Polski” ZPP  przeprowadziło analizę stanu obecnego oraz przedstawiło rekomendacje zmian.  Jak twierdzą eksperci Związku – ich realizacja może zaważyć na tempie rozwoju cywilizacyjnego Polski. Przedsiębiorcy uważają, że model ochrony zdrowia: „jest często „łatany” kolejnymi zmianami, mającymi na celu przede wszystkim punktowe przesunięcia środków w ramach budżetu NFZ czy też opanowywanie bieżących kryzysów. Brak jest jednak reformy systemowej, odpowiadającej rzeczywistym zagrożeniom, które przynajmniej częściowo już zdążyły się ujawnić.” – napisano w raporcie.  ZPP zwraca uwagę na koncepcję państwa usługowego. A to oznacza, iż rolą państwa w ochronie zdrowia  powinno być  sprawne zorganizowanie prawno-instytucjonalne systemu , w taki sposób, by każdy obywatel miał dostęp do możliwie najtańszej i możliwie najwyższej jakości opieki. Zaś placówki publiczne muszą konkurować z podmiotami prywatnymi na równych, rynkowych zasadach oraz muszą przeorientować swoje działanie w sposób pro-pacjencki, uznający obywatela jako klienta, a nie ustawiającego się w kolejce petenta. Pacjentocentyczny system ochrony zdrowia powinien przede wszystkim skupić się na jakości, bezpieczeństwie oraz dostępności świadczeń dla pacjenta.

ZPP rekomenduje:

  • Potrzebna jest demonopolizacja pozycji Narodowego Funduszu Zdrowia. Na czas przejściowy NFZ ma zostać podzielony na niezależne jednostki makroregiony (mniej więcej dwa województwa), samodzielnie wypracowujące modele finansowania świadczeń wykraczających poza świadczenia gwarantowane;
  • W systemie ostatecznym wszyscy publiczni świadczeniodawcy powinni funkcjonować jako spółki prawa handlowego, by przeciwdziałać pomocy publicznej zaburzającej równą konkurencję. Państwo nie jest organizatorem opieki zdrowotnej – jedynie ją finansuje
  • Po stronie zarówno świadczeniodawców, jak i ubezpieczycieli, należy wdrożyć mechanizmy konkurencji, tak by jak najszerzej upodmiotowić pacjentów.
  • W zakresie finansowania systemu, zrealizowana powinna zostać zasada „pieniądze za pacjentem” – system powinien być finansowany bezpośrednio z budżetu, a na każdego obywatela powinna przypadać określona pula środków dedykowana określonemu koszykowi świadczeń, która trafiałaby do wybranej przez pacjenta firmy ubezpieczeniowej. Publiczne wydatki na opiekę zdrowotną per capita powinny stopniowo rosnąć do poziomu średniej dla OECD.
  • Poza świadczeniami finansowanymi z pieniędzy publicznych, istotnym elementem systemu powinny być dodatkowe pakiety i usługi wykupowane prywatnie przez pacjentów, oferowane im przez ubezpieczycieli na wolnym rynku.
  • W ramach proponowanego systemu, ubezpieczyciele konkurowaliby wobec pacjentów w ramach pakietu podstawowego, finansowanego bezpośrednio z budżetu (poprzez oferowanie w jego ramach dodatkowych usług) oraz w ramach pakietów dodatkowych, oferowanych na wolnym rynku.
  • Zakres świadczeń gwarantowanych należy wypracować w ramach szerokiej debaty o zdrowiu.
  • W przypadku upadłości pojedynczego podmiotu – ubezpieczyciele powinni utworzyć Fundusz Ubezpieczeń Wzajemnych. Uczestnictwo w Funduszu powinno być warunkiem koniecznym, by móc pozyskiwać pieniądze z budżetu.

Raport znajduje się na stronie: https://zpp.net.pl/wp-content/uploads/2019/11/Raport_5-wyzwa%C5%84-dla-Polski.pdf

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


02.12.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Podatkowe rozwiązania wspierające robotyzację


W Polsce na 10 000 pracowników w przetwórstwie przemysłowym przypadają zaledwie 42 roboty. Z robotów korzysta 6 proc. polskich przedsiębiorstw, a tylko w 2018 r. ich liczba wzrosła o 17,5 proc…

czytaj więcej

02.12.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

KUKE podpisała porozumienie ze swoim brytyjskim odpowiednikiem – United Kingdom Export Finance (UKEF)


KUKE i United Kingdom Export Finance, wyspecjalizowane agencje oferujące gwarantowane przez państwo ubezpieczenia kredytów eksportowych, podpisały porozumienie o wzajemnej reasekuracji. Umowa działa na zasadzie wzajemności, co oznacza, że w zakres gwarantowanych przez polski skarb państwa ubezpieczeń eksportowych można włączyć dostawy częściowo realizowane przez podmioty brytyjskie, a ubezpieczane przez UKEF…

czytaj więcej

02.12.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Sezonowe zmiany na rynku pracy


Na rynek pracy działają w różnych kierunkach dwie siły: niski napływ do bezrobocia i ciągle utrzymujący się rynek pracownika z niską podażą pracy, co sprzyja spadkowi bezrobocia oraz spowolnianie gospodarki oddziałujące w przeciwnym kierunku…

czytaj więcej