Rozwój

13.08.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Potrzebna poważna debata nad ustawą o zawodzie farmaceuty

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaproponował przeprowadzenie  konferencji uzgodnieniowej w sprawie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

W obecnej formule projekt zdaniem ZPP ogranicza swobodę działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzących apteki. Zaproponowane w nim szerokie kompetencje dla samorządu aptekarskiego mogą być zagrożeniem dla prawidłowej konkurencji na rynku aptecznym.

ZPP proponuje  przeprowadzenie pogłębionych konsultacji publicznych, w których powinni wziąć udział przedstawiciele pacjentów, lekarzy, farmaceutów, podmiotów prowadzących apteki, techników farmaceutycznych i organizacji społecznych działających na rzecz poprawy wydolności polskiego sytemu ochrony zdrowia. W ten sposób możliwe będzie wypracowania rozwiązań stwarzających pacjentom realne gwarancje odpowiedniej opieki, z poszanowaniem przysługującego im prawa do ochrony zdrowia oraz prywatności.

ZPP wystosowało swoje zastrzeżenia w obszernym stanowisku. Przestrzega przed

poszerzeniem możliwości wpływu rady aptekarskiej na obsadę stanowiska kierownika konkretnej apteki oraz wprowadzeniem możliwości pozbawienia prawa do wykonywania zawodu farmaceuty uchwałą organów samorządu aptekarskiego przy jednoczesnym braku skutku zawieszającego odwołania od tej uchwały.

Wymienia też inne rozwiązania ograniczające swobodę działalności gospodarczej:

– ochronę „samodzielności” aptekarza, za której niezagwarantowanie grozi cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki, przy jednoczesnym braku uregulowania skutków takiego cofnięcia, również z perspektywy odpowiedniego zabezpieczenia dystrybuowanych przez aptekę produktów leczniczych.

Zgodnie z art. 87 pkt 15 Projektu Ustawy (który nowelizuje art. 88 Prawa farmaceutycznego) oraz art. 87 pkt 22 Projektu Ustawy (nowelizującym art. 99b Prawa farmaceutycznego) do kompetencji kierownika apteki mają należeć m.in.:

  • wyłączne reprezentowanie apteki względem płatnika, w tym w zakresie zawierania i modyfikowania umów refundacyjnych,
  • weryfikowanie uprawnień dostawców, odbiorców, zleceniobiorców i zleceniodawców wykonywanych czynności,
  • wskazywanie podmiotowi prowadzącemu aptekę odpowiedniej liczby personelu,
  • zatwierdzanie struktury organizacyjnej apteki w formie schematu,
  • weryfikowanie czy nabywane produkty lecznicze pochodzą wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej,
  • zapewnienie w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej niż raz na rok, przeprowadzania kontroli wewnętrznych według ustalonego programu i zapewnienie wprowadzania odpowiednich środków naprawczych i zapobiegawczych,
  • decydowanie o godzinach otwarcia apteki – o ile podmiot prowadzący aptekę nie zapewni kierownikowi odpowiedniej liczby personelu, kierownik może dyskrecjonalnie zadecydować o skróceniu otwarcia godzin apteki.

 

Stanowisko znajduje się na stronie: https://zpp.net.pl/stanowisko-zpp-ws-projektu-ustawy-o-zawodzie-farmaceuty-ud562/

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


20.08.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Płace znów odbiją w górę?


Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w lipcu o 7,4 proc. rok do roku, po zwyżce o 5,3 proc. w czerwcu…

czytaj więcej

20.08.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Kredyt kupiecki wciąż popularny


Przedsiębiorcy dostają zapłatę, za co czwartą fakturę po terminie. Pieniądze od kontrahentów wpływają na firmowe konto średnio po 4 miesiącach i 6 dniach, czyli o 13 dni później niż na początku 2019 r…

czytaj więcej

20.08.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Strona internetowa poświęcona RDS


Wszystkie informacje na temat działań organizacji przedsiębiorców i związków zawodowych – członków Rady Dialogu Społecznego – umieszczone są na stronie internetowej www.dialog.gov.pl…

czytaj więcej