Rozwój

13.08.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Potrzebna poważna debata nad ustawą o zawodzie farmaceuty

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaproponował przeprowadzenie  konferencji uzgodnieniowej w sprawie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

W obecnej formule projekt zdaniem ZPP ogranicza swobodę działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzących apteki. Zaproponowane w nim szerokie kompetencje dla samorządu aptekarskiego mogą być zagrożeniem dla prawidłowej konkurencji na rynku aptecznym.

ZPP proponuje  przeprowadzenie pogłębionych konsultacji publicznych, w których powinni wziąć udział przedstawiciele pacjentów, lekarzy, farmaceutów, podmiotów prowadzących apteki, techników farmaceutycznych i organizacji społecznych działających na rzecz poprawy wydolności polskiego sytemu ochrony zdrowia. W ten sposób możliwe będzie wypracowania rozwiązań stwarzających pacjentom realne gwarancje odpowiedniej opieki, z poszanowaniem przysługującego im prawa do ochrony zdrowia oraz prywatności.

ZPP wystosowało swoje zastrzeżenia w obszernym stanowisku. Przestrzega przed

poszerzeniem możliwości wpływu rady aptekarskiej na obsadę stanowiska kierownika konkretnej apteki oraz wprowadzeniem możliwości pozbawienia prawa do wykonywania zawodu farmaceuty uchwałą organów samorządu aptekarskiego przy jednoczesnym braku skutku zawieszającego odwołania od tej uchwały.

Wymienia też inne rozwiązania ograniczające swobodę działalności gospodarczej:

– ochronę „samodzielności” aptekarza, za której niezagwarantowanie grozi cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki, przy jednoczesnym braku uregulowania skutków takiego cofnięcia, również z perspektywy odpowiedniego zabezpieczenia dystrybuowanych przez aptekę produktów leczniczych.

Zgodnie z art. 87 pkt 15 Projektu Ustawy (który nowelizuje art. 88 Prawa farmaceutycznego) oraz art. 87 pkt 22 Projektu Ustawy (nowelizującym art. 99b Prawa farmaceutycznego) do kompetencji kierownika apteki mają należeć m.in.:

  • wyłączne reprezentowanie apteki względem płatnika, w tym w zakresie zawierania i modyfikowania umów refundacyjnych,
  • weryfikowanie uprawnień dostawców, odbiorców, zleceniobiorców i zleceniodawców wykonywanych czynności,
  • wskazywanie podmiotowi prowadzącemu aptekę odpowiedniej liczby personelu,
  • zatwierdzanie struktury organizacyjnej apteki w formie schematu,
  • weryfikowanie czy nabywane produkty lecznicze pochodzą wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej,
  • zapewnienie w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej niż raz na rok, przeprowadzania kontroli wewnętrznych według ustalonego programu i zapewnienie wprowadzania odpowiednich środków naprawczych i zapobiegawczych,
  • decydowanie o godzinach otwarcia apteki – o ile podmiot prowadzący aptekę nie zapewni kierownikowi odpowiedniej liczby personelu, kierownik może dyskrecjonalnie zadecydować o skróceniu otwarcia godzin apteki.

 

Stanowisko znajduje się na stronie: https://zpp.net.pl/stanowisko-zpp-ws-projektu-ustawy-o-zawodzie-farmaceuty-ud562/

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


02.12.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Podatkowe rozwiązania wspierające robotyzację


W Polsce na 10 000 pracowników w przetwórstwie przemysłowym przypadają zaledwie 42 roboty. Z robotów korzysta 6 proc. polskich przedsiębiorstw, a tylko w 2018 r. ich liczba wzrosła o 17,5 proc…

czytaj więcej

02.12.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

KUKE podpisała porozumienie ze swoim brytyjskim odpowiednikiem – United Kingdom Export Finance (UKEF)


KUKE i United Kingdom Export Finance, wyspecjalizowane agencje oferujące gwarantowane przez państwo ubezpieczenia kredytów eksportowych, podpisały porozumienie o wzajemnej reasekuracji. Umowa działa na zasadzie wzajemności, co oznacza, że w zakres gwarantowanych przez polski skarb państwa ubezpieczeń eksportowych można włączyć dostawy częściowo realizowane przez podmioty brytyjskie, a ubezpieczane przez UKEF…

czytaj więcej

02.12.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Sezonowe zmiany na rynku pracy


Na rynek pracy działają w różnych kierunkach dwie siły: niski napływ do bezrobocia i ciągle utrzymujący się rynek pracownika z niską podażą pracy, co sprzyja spadkowi bezrobocia oraz spowolnianie gospodarki oddziałujące w przeciwnym kierunku…

czytaj więcej