Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Prawo

12.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Płynne przekazywanie biznesowej schedy

Sprawniejsza sukcesja firmy będzie możliwa po wejściu w życie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.  Jednoosobowa firma to najpopularniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej – podmioty takie stanowią około 80 proc. polskich przedsiębiorców.

Ustawę przyjął Sejm. Nowe przepisy mają umożliwić przedsiębiorcom powołanie tzw. zarządcy sukcesyjnego, który przejmie prowadzenie firmy po śmierci właściciela. Zarządcę sukcesyjnego można wybrać na dwa sposoby. Pierwszy odbywa się za życia: przedsiębiorca wskazuje osobę, która po jego śmierci, przejmie zarządzanie firmą.  Drugi sposób polega na tym, że po śmierci właściciela, ustalenie zarządcy ma następować na zasadzie wyboru większością 85 proc. głosów osób, które dziedziczą majątek firmy. Wymagana większość obliczana jest według udziałów w przedsiębiorstwie.

Zarządca będzie mógł działać do czasu, gdy zostanie podzielony majątek spadkowy, ale maksymalnie 2 lata.

Nowela umożliwia posługiwaniem się od dnia otwarcia spadku do działu spadku dotychczasową firmą spadkodawcy z dodatkiem “w spadku”.

Prawem dysponowania pieniędzmi na rachunku bankowym przedsiębiorcy wykorzystywanym przy prowadzeniu przedsiębiorstwa przez zarządcę sukcesyjnego.

Wprowadzeniem reguły, zgodnie, z którą stosunki prawne, w tym umowy cywilnoprawne, które nie są ściśle związane z osobą spadkodawcy, będą mogły pozostać w mocy.

Wprowadzeniem możliwości przejęcia przez następców prawnych przedsiębiorcy praw i obowiązków administracyjnych wynikających m.in. z koncesji, licencji i zezwoleń.

Dzięki zarządowi sukcesyjnemu: możliwe będzie korzystanie z przyznanej zmarłemu przedsiębiorcy pomocy publicznej.

Gdy zarząd sukcesyjny będzie ustanowiony stosunki pracy zostaną zachowane, natomiast, jeśli zarząd sukcesyjny zostanie ustanowiony po pewnym czasie od otwarcia spadku – stosunki pracy wygasną po 30 dniach, lecz pracownikom będzie przysługiwało pierwszeństwo w zatrudnieniu w przedsiębiorstwie; w okresie przejściowym możliwe będzie natomiast zawarcie porozumienia o kontynuowaniu stosunku pracy na dotychczasowych zasadach.

Zarządca sukcesyjny zostanie będzie osobą uprawioną do dokonywania czynności związanych z zatrudnieniem.

Nowela wprowadza nowy “rodzaj” podatnika niektórych podatków – przedsiębiorstwo w spadku; wprowadzenie ciągłość rozliczeń podatkowych w zakresie podatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. w szczególności podatku VAT, podatku dochodowego, podatku akcyzowego.

Możliwe będzie posługiwanie się NIP-em zmarłego przedsiębiorcy przez przedsiębiorstwo w spadku.


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


07.08.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowe kompetencje PARP


Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało nowelizację ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Zmiany dotyczą różnych dziedzin: struktury PARP, jej kompetencji…

czytaj więcej

07.08.2018 | Autor:  Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Bat na leasing drogich aut


Ministerstwo finansów złagodziło pomysł ograniczenie możliwości rozliczania kosztów utrzymania auta, jeśli przedsiębiorca używa go do celów biznesowych i prywatnych. Przedsiębiorca ma móc odliczyć trzy czwarte wydatków, a nie połowę jak wcześniej proponował resort…

czytaj więcej

07.08.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowa definicja przewagi konkurencyjnej


Rolnicy będą mogli składać w UOKiK zawiadomienie o stosowaniu nieuczciwych praktyk handlowych lub biznesowych. Umożliwi to nowela ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi…

czytaj więcej