Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Prawo

22.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ogłoszenia sądowe publikowane w internecie

Resort sprawiedliwości chce by ogłoszenia sądów i komorników pojawiły się w elektronicznym wydaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego, a nie prasie drukowanej. Przygotował nowelę kodeksu postępowania cywilnego.

Według resortu dotychczasowy sposób zamieszczania ogłoszeń przez sądy i komorników sądowych stał się nieefektywny, bo spadają nakłady wydań drukowanych prasy i zawarte w ogłoszeniach informacje docierają do coraz węższego kręgu adresatów. „Publikowanie ogłoszeń sądowych i komorniczych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,  z jednoczesnym obowiązkiem ich zamieszczania na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz poszczególnych sądów, powinno skutkować zmniejszeniem kosztów i ujednoliceniem formy publikacji, a jednocześnie, z uwagi na powszechność Internetu z dotarciem do znacznie szerszego kręgu zainteresowanych.” – tłumaczy ministerstwo sprawiedliwości.

Publikacja ogłoszenia w Internecie pozwoli na zaznajomienie się z jego treścią w każdym czasie i to bez potrzeby udawania się do bibliotek i dokonywania kwerendy numerów danego dziennika. Ogłoszenie pozostanie dostępne przez nieograniczony czas. Z drugiej zaś strony ta powszechna dostępność uczyni możliwym skrócenie terminów do podjęcia postępowań przez sąd. Nie będzie potrzeby oczekiwania np. 3 miesięcy od dnia ogłoszenia  i umożliwi skrócenie tego okresu do dwóch miesięcy (art. 675 k.p.c.). Skróci to zatem ogólny czas postępowań sądowych.

Ponadto, w projekcie określono zasady ochrony informacji niejawnych w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym.

W projekcie przewidziano również zmiany w Kodeksie postępowania karnego. Przewidują, że jeżeli w sprawie ustalono tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, zawiadamia się ich poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, radiu lub telewizji.


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


07.08.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowe kompetencje PARP


Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało nowelizację ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Zmiany dotyczą różnych dziedzin: struktury PARP, jej kompetencji…

czytaj więcej

07.08.2018 | Autor:  Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Bat na leasing drogich aut


Ministerstwo finansów złagodziło pomysł ograniczenie możliwości rozliczania kosztów utrzymania auta, jeśli przedsiębiorca używa go do celów biznesowych i prywatnych. Przedsiębiorca ma móc odliczyć trzy czwarte wydatków, a nie połowę jak wcześniej proponował resort…

czytaj więcej

07.08.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowa definicja przewagi konkurencyjnej


Rolnicy będą mogli składać w UOKiK zawiadomienie o stosowaniu nieuczciwych praktyk handlowych lub biznesowych. Umożliwi to nowela ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi…

czytaj więcej