Podatki

08.10.2019 | Autor: Sławomir Pilarczyk - starszy menedżer w CRIDO oraz Paweł Jankowski - konsultant w CRIDO

NSA jednoznacznie o uprawnieniach organu wydającego interpretacje indywidualne

Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) w wyroku z dnia 25 lipca 2019 r. sygn. akt II FSK 2754/17 odniósł się do kwestii oceny stanu faktycznego przez podatkowy organ interpretacyjny. NSA potwierdził, że organy podatkowe nie są uprawnione do prowadzenia postępowania dowodowego w zakresie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, w tym również poprzez wzywanie wnioskodawcy, aby coś udowodnił, czy przedstawił dowody na określoną okoliczność.

W omawianej sprawie, Spółka zajmująca się udzielaniem kredytów konsumenckich pada ofiarą przestępstw (oszustw i wyłudzeń), dlatego w środkach obrotowych podatnika powstają straty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Podatnik złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym zaznaczył, że w jego ocenie straty w środkach obrotowych powstałe na skutek działań przestępczych, niezawinione przez Spółkę i niemożliwe do uniknięcia, mimo zachowania należytej staranności, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów pod warunkiem ich właściwego udokumentowania.

Minister Finansów wydał interpretację indywidualną z dnia 16 listopada 2015 r., w której uznał stanowisko strony skarżącej za nieprawidłowe wskazując, że Spółka nie prowadziła działalności z należytą starannością.

Strona skarżąca wniosła skargę do WSA podnosząc, że organ dokonał dodatkowych założeń co do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i jego niepełnej oceny prawnej. WSA oddalił skargę wskazując, że pytanie podatnika pozostaje w dysonansie wobec uzasadnienia stanowiska wnioskodawcy.

Następnie Podatnik wniósł skargę kasacyjną, której NSA nie uwzględnił. NSA w uzasadnieniu wyroku wskazał na kilka istotnych kwestii.

W omawianym wyroku, spór w niniejszej sprawie sprowadzał się w głównej mierze do tego, czy podatkowy organ interpretacyjny jest uprawniony do dokonania dodatkowych założeń co do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o udzielenie interpretacji.

NSA w uzasadnieniu przede wszystkim wskazał, że wniosek o wydanie interpretacji swoją treścią wyznacza przedmiotowy zakres postępowania interpretacyjnego oraz obszar, w którym badane będą możliwości zastosowania materialnego prawa podatkowego. Odnosząc się do pojęcia wyczerpująco przedstawionego stanu faktycznego, NSA zaznaczył, że to stan, na podstawie którego w sposób pewny i nieuzasadniający żadnych przedmiotowych wątpliwości można udzielić informacji w zakresie możliwości zastosowania prawa podatkowego.

W wyroku zostało ponadto podniesione, że rzetelne przedstawienie stanu faktycznego leży przede wszystkim w interesie wnioskodawcy ubiegającego się o interpretację prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie. Natomiast jeżeli organy podatkowe w toku ewentualnego postępowania podatkowego ustalą stan faktyczny opodatkowania, odmienny od tego w uzyskanej interpretacji indywidualnej, interpretacja ta nie będzie uzasadniała ochrony prawnej jej adresata.

Sąd również podkreślił, że brak podstaw do prowadzenia postępowania dowodowego oznacza niemożliwość przeprowadzania oraz żądania dowodów. Natomiast nie jest to jednoznaczne z pozbawieniem organu uprawnień do oceny przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego.

Konkludując, NSA wskazał, że nie stanowi uzupełnienia lub zmiany stanu faktycznego sytuacja, gdy organ interpretacyjny konfrontuje przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny z hipotetycznymi, ale możliwymi zdarzeniami. Tym samym, organ podatkowy uprawniony jest do poddania w wątpliwość stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Wydany wyrok należy uznać za dyskusyjny. NSA wskazał bowiem, że organ podatkowy nie ma możliwości przeprowadzania postępowania dowodowego, choć jest uprawniony do porównywania stanu faktycznego z możliwymi hipotetycznymi zdarzeniami.

Należy wskazać, że z przepisu art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej jednoznacznie wynika, że organ podatkowy wydaje interpretację indywidualną dotyczącą zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Natomiast przepisy odnoszące się do inteterpretacji indywidualnych swoją treścią nie przewidują uprawnień organu do kwestionowania realności stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Niemniej jednak, jeżeli przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego nie jest wyczerpujący, to organ interpretacyjny jest uprawniony do wezwania wnioskodawcy do jego uzupełnienia. Szczegółowo swoją argumentację NSA przedstawi w pisemnym uzasadnieniu wydanego orzeczenia, które będzie dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.11.10.2019 | Autor: Ilona Augustyniak – starszy konsultant w CRIDO oraz Paulina Wojszko-Maciulewicz – menedżer w CRIDO

Zagadnienie na uchwałę NSA: czy strona może skarżyć się na bezczynność po wydaniu przez organ decyzji?


We wtorek 8 października 2019 r. postanowieniem o sygn. akt II OSK 1117/19 NSA przedstawił składowi 7 sędziów NSA do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne w przedmiocie możliwości wniesienia skargi na bezczynność organu po zakończeniu przez organ postępowania i wydaniu ostatecznej decyzji z uwagi na bezprzedmiotowość takiej sprawy…

czytaj więcej

11.10.2019 | Autor: Zespół CRIDO

Postulaty podatkowe CRIDO


Widząc potrzebę lepszego zrozumienia, szerszego dialogu i stałego budowania zaufania na linii państwo-obywatel i biznes-administracja, w przededniu wyborów, chcielibyśmy przedstawić postulaty dotyczące prawa podatkowego, które powinny być brane pod uwagę przy wszelkich zmianach w zakresie prawa podatkowego…

czytaj więcej

09.10.2019 | Autor: Justyna Jóźwiak – starszy menedżer w CRIDO

Rynkowość opłat licencyjnych – jak sobie z tym radzą inni?


Sieć Taxand opublikowała raport podsumowujący przepisy i praktykę w zakresie ustalania rynkowego wynagrodzenia w transakcjach dotyczących licencji własności intelektualnej. Raport opiera się na ankiecie przeprowadzonej w 38 krajach świata (w tym w Polsce)…

czytaj więcej