Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Podatki

01.08.2018 | Autor: Adam Zbroiński – Transfer Pricing Knowledge Expert w Crido

Nowelizacja TP: Coraz szerszy wachlarz możliwości kwestionowania rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi

O ile zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej, nowo projektowane przepisy stanowią wyłącznie „doprecyzowanie i potwierdzenie możliwości stosowania opisanych wyżej instrumentów”, to jednak ścisła interpretacja przepisów art. 11 CIT sugerowała występowanie po stronie organów podatkowych obowiązku usankcjonowania niezgodności warunków transakcji z zasadą ceny rynkowej poprzez przeprowadzenie szacowania dochodu w oparciu o jedną ze wskazanych w art. 11 ust. 2 albo ust. 3 CIT metod. Praktyczne potwierdzenie ww. obowiązku znajdowało się wręcz w „alternatywnej metodologii” budowania ustaleń, bowiem dążąc do osiągnięcia skutków tożsamych z „recharakteryzacją” albo eliminacją transakcji, organy podatkowe unikały wyciągania sankcji z art. 11 CIT kwestionując skutki transakcji zrealizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, przykładowo w oparciu o przepisy art. 199a par. 1 i par. 2 Ordynacji podatkowej. Bezpośrednie wprowadzenie projektowanymi przepisami art. 11 c ust. 3 możliwości przeprowadzenia recharakteryzacji transakcji lub pominięcia przez organy podatkowe jej skutków przy równoczesnym pozostawieniu możliwości przeprowadzenia szacowania w oparciu o jedną z sześciu metod, stanowi zatem legalne rozszerzenie instrumentarium weryfikacji zgodności zachowania podmiotów z zasadą arm’s length.

Odnosząc się jednak do istoty projektowanych zmian, należy przyznać że stanowią one odzwierciedlenie zasad zaimplementowanych do Wytycznych OECD w związku z rezultatami prac nad projektem BEPS (działanie 8 – 10). Sekcja D.2 Wytycznych OECD (lipiec 2017) przewiduje poza możliwością weryfikacji ceny w danej transakcji również reklasyfikację tej transakcji lub jej pominięcie.

O ile patrząc przez pryzmat poglądów wypracowanych na forum OECD trudno jest kontestować kierunek proponowanych zmian, o tyle z perspektywy podatników i zachowania równowagi rynkowej ważna jest konsekwencja w implementacji i przede wszystkim praktycznym stosowaniu Wytycznych OECD. Warto wspomnieć, że Wytyczne za pośrednictwem przykładów tłumaczą istotę recharakteryzacji oraz tzw. non – recognition), przy czym podkreślenia wymaga, że punktem wyjścia przy badaniu zgodności warunków z zasadą ceny rynkowej musi być rzetelna analiza przebiegu transakcji przy uwzględnieniu kilkustopniowej analizy podziału ryzyka, o czym organy podatkowe nie powinny zapominać.

Warto również wspomnieć, że przy uzasadnieniu skreślenia art. 15ca CIT (rynkowa zdolność kredytowa) wskazano, że przepis ten będzie już zbędny gdyż organy podatkowe będą mogły dokonywać recharakteryzacji i nierozpoznania transakcji kontrolowanych (w tym transakcji finansowych) właśnie poprzez m.in. badanie rynkowej zdolności kredytowej. Do weryfikacji struktury kapitałowej zapewne będą pomocne organom podatkowym również wnioski wynikające z projektu wytycznych w sprawie transakcji finansowych (opublikowanego w lipcu br.), gdzie nacisk jest położny na ocenę racjonalności przyjętej struktury kapitałowej oraz analizę ryzyka ponoszonego przez strony.


06.08.2018 | Autor: Mateusz Jałkowski – Crido

Nowelizacja TP: Nowe progi


W dzisiejszym wpisie z cyklu o projektowanych zmianach przepisów dotyczących cen transferowych skoncentrujemy się na nowych progach obligujących podatników do przygotowania lokalnej i grupowej dokumentacji podatkowej. Proponowane zmiany co do zasady podwyższają obecnie obowiązujące progi istotności…

czytaj więcej

03.08.2018 | Autor: Robert Łuszczyna – Crido 

Czego powinniśmy się spodziewać po nowej strukturze JPK_VDEK?


Przyśpieszająca informatyzacja niemal każdej dziedziny życia znalazła swój wyraz także w najnowszych pracach Ministerstwa Finansów, które zapowiada, że planuje wprowadzić nową strukturę JPK o roboczej nazwie JKP_VDEK. JPK_VDEK miałaby zastąpić nie tyko JPK_VAT w jego obecnym kształcie, ale…

czytaj więcej

01.08.2018 | Autor: Robert Łuszczyna – Crido 

JPK_MAG – zbyt uproszczona struktura ruchów magazynowych


Przystępując do przygotowywania struktury JPK_MAG przedsiębiorcy muszą odpowiedzieć sobie na następujące pytania: czy prowadzę magazyn, a jeśli tak to jak prawidłowo przekazać informację o ruchach magazynowych w strukturze JPK.  Pozornie pierwsze pytanie wydaje się bardzo proste, jednak…

czytaj więcej