Prawo

11.02.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowe przepisy mają też zachęcić gminy do udziału w programie “Stop Smog”

Rząd chce stworzyć Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków – bazę informacji o źródłach ciepła w budynkach i lokalach kraju. Programy antysmogowe mają wesprzeć samorządy lokalne i banki.

Rząd prowadzi konsultacje społeczne projektu noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Chce utworzyć Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB), która ma gromadzić dane i informacje o budynkach i lokalach, m.in. dotyczących źródła ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, źródła energii elektrycznej i spalania paliw. Zewidencjonowane mają być źródła ciepła do 1 MW.

Jak wyjaśniono w bazie będzie również informacja o przeprowadzonych kontrolach i czynnościach w ramach, których dokonywana jest inwentaryzacja budynków przez uprawnione do tego osoby np. przez kominiarzy.

W ewidencji mają być także informacje na temat przekazanych: premii termomodernizacyjnych, premii remontowych, ulg podatkowych (termomodernizacyjnych) lub udzielonych ze środków publicznych pożyczek czy dotacji. W tym ostatnim przypadku chodzi np. o dotacje na termomodernizację czy kupno i montaż odnawialnych źródeł energii.

Baza ma pomóc w wymianie informacji między podmiotami wypłacającymi pieniądze publiczne (w tym samorządy lokalne) w ramach programów pomocowych Czyste Powietrze, Infrastruktura i Środowisko, Regionalne Programy Operacyjne, by uniknąć wielokrotnego dofinansowania tych samych przedsięwzięć.
Projektowane zmiany w ustawie dotyczą Programu Stop Smog, który został uruchomiony w lutym 2019 r. Podpisano tylko trzy porozumienia z gminami Skawina, Sucha Beskidzka i Pszczyna, a kolejne dwa wnioski gmin są w trakcie procedowania – gmin Tuchów i Niepołomice. Nie gwarantuje to pełnego wykorzystania środków stąd propozycja nowelizacji ustawy, w której uzasadnieniu czytamy m.in., że wskazane jest zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do programu i wydłużenie z 3 do 4 lat okresu realizacji porozumienia.

W noweli, by podnieść atrakcyjność programu, zmniejszono m.in. minimalną liczbę budynków jednorodzinnych, która umożliwia aplikowanie do programu (z 2 proc. do 1 proc. lub 30 budynków) oraz jednorazowo zniesienie tego limitu, gdy wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie. Zmniejszono także (z 50 na 30 proc.) wymaganą redukcję zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę w ramach jednego porozumienia. Wydłużono też z 3 do 4 lat czas realizacji porozumienia, kiedy gmina zamierza poddać termomodernizacji więcej niż 2 proc. budynków na swoim terenie.

Po zmianie przepisów gminy będą mogły w ramach programu “Stop Smog” przyłączać budynki do sieci elektroenergetycznej; zapewnić budynkowi dostęp do energii z instalacji OZE (wraz z likwidacją źródła niespełniającego standardów niskoemisyjnych). Inwestycje niskoemisyjne będą mogły być również prowadzone w zasobach mieszkaniowych gminy.

Nowela rozszerzy ponadto katalog kosztów kwalifikowanych w programie o m.in.: koszty mikroinstalacji OZE, koszty zapewnienia dostępu do energii z OZE i pompy ciepła w tym m.in. w oparciu o urządzenia stanowiące własność gminy; koszty instalacji źródeł ciepła zasilanych energią elektryczną; koszty serwisu i konserwacji w okresie utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych; koszty nadzoru inwestorskiego i inspekcji nadzoru budowlanego.

Zgodnie z projektem, w przypadku np. nieuregulowanego stanu prawnego czy złego stanu technicznego budynku gminy będą mogły nabywać urządzenia oraz instalacje jako własny środek trwały i następnie udostępnić je beneficjentowi.

Rząd chciałby by nowela weszła w życie 30 dni po ogłoszeniu.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


18.02.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Sejm znowelizował prawo geodezyjne


Sejm znowelizował prawo geodezyjne i kartograficzne. Zmiany, jak zapewnia rząd, mają spowodować, że informacje w ewidencji gruntów mają być aktualizowane z urzędu, a dane w Geoportalu będą bardziej dostępne…

czytaj więcej

18.02.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zmiana terminu wprowadzenia „podatku cukrowego”


1 lipca – a nie 1 kwietnia, jak pierwotnie planowano – wejdzie w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Z nowej opłaty wyłączone zostały produkty mleczne…

czytaj więcej

18.02.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

OFE do likwidacji


Sejm uchwalił ustawę, która ostatecznie zlikwiduje otwarte fundusze emerytalne. Ustawa przewiduje, że pieniądze zgromadzone w OFE zostaną domyślnie przeniesione na indywidualne konta emerytalne członków OFE lub – jeśli o to wystąpią – na ich konta w ZUS.

czytaj więcej