Prawo

08.01.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

NIK o potrzebie likwidacji barier prawnych w rozwoju firm rodzinnych

Firmy rodzinne wciąż napotykają na bariery prawne, które nie pozwalają im się swobodnie rozwijać. Udogodnienia wprowadzone w ramach Pakietu 100 zmian dla firm oraz Konstytucji dla Biznesu, są potrzebne, ale w przypadku firm rodzinnych nie w pełni się sprawdzają.

NIK sprawdził, w jaki sposób rozwiązania zaproponowane przez rząd, które mają wesprzeć rozwój MSP, są przydatne dla firm rodzinnych. Ocena jest dość krytyczna:  „wprowadzone zmiany legislacyjne nie przyczyniają się w pełni do skutecznej likwidacji barier w rozwoju firm rodzinnych, a wprowadzone regulacje, jakkolwiek potrzebne, mogą nie dotyczyć obszarów i zagadnień najbardziej oczekiwanych przez przedsiębiorców.” – uważa Izba.

Częścią postępowania Izby było anonimowe badanie ankietowe przeprowadzone wśród 101 przedsiębiorców, właścicieli firm rodzinnych. Trzy czwarte z nich uważa, że od 2017 r. warunki prowadzenia firm rodzinnych nie uległy poprawie, przeciwną opinię wyraziło 9 proc. przedsiębiorców. Co trzeci przedsiębiorca  uważa, że w ostatnim czasie wprowadzono rozwiązania utrudniające prowadzenie działalności w firmach rodzinnych. Jako najpoważniejsze bariery przedsiębiorcy wskazali: permanentnie zmieniające się przepisy oraz złożoność przepisów podatkowych (brak jednolitej ich interpretacji) i prawa pracy. Przeszkodą w rozwoju działalności są również: zbyt długi czas postępowań przed sądami cywilnymi i administracyjnymi oraz skomplikowane procedury ubiegania się o pieniądze unijne. Przeszkadzają również zbyt wysokie koszty zatrudnienia pracowników oraz wysokość podatków i danin publicznych.

Kontrola w urzędach skarbowych i Ministerstwie Finansów, jaka przeprowadziła NIK, pokazała, że skomplikowany charakter przepisów prawa oraz częste jego zmiany mogą w dalszym ciągu stanowić główną barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej. „Skutkiem tej bariery jest duża liczba błędów popełnianych zarówno przez pracowników kontrolowanych urzędów, jak i podatników, w interpretowaniu i stosowaniu prawa. Wskazuje na to stwierdzona w trakcie kontroli duża liczba uchylanych przez sądy administracyjne interpretacji indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe (55 proc. w I kwartale 2018 r.) oraz znaczny odsetek uchylanych decyzji podatkowych: w drugiej instancji (29,1 proc. w pierwszym kwartale 2018 r.) oraz przez wojewódzkie sądy administracyjne (16,1 proc. w I kwartale 2018 r.)” – tłumaczy NIK.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rząd upraszcza upadłość konsumencką


Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej będą mogły wystąpić o ogłoszenie upadłości w uproszczonej procedurze, tj. bez wyznaczania sędziego-komisarza…

czytaj więcej

21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Sejm ekspresowo uchwalił poważną nowelizację kodeksu karnego


Sejm potrzebował niespełna dwóch dni by uchwalić nowelizację kodeksu karnego. W zeszłym tygodniu przyjął ją rząd. Zaostrza kary więzienia. Debata publiczna skoncentrowana była na problemach z karami za przestępstwa na tle seksualnym…

czytaj więcej

21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowelizacja znosząca prawo do odwołań od decyzji KRS podpisana


Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która m.in. wyklucza możliwość wnoszenia odwołań od uchwał KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego…

czytaj więcej