Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Prawo

12.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Niewielkie poprawki Senatu do ustawy o ocenie zgodności

Senat wprowadził kilka legislacyjnych i doprecyzowujących poprawek do ustawy o systemie oceny zgodności. Ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych i nakłada m.in. nowy system kar za wprowadzenie do obrotu niezgodnych z normami wyrobów. Ma to poprawić warunki uczciwej konkurencji.

Według resortu przedsiębiorczości i technologii, który przygotował przepisy, państwa członkowskie UE mają obowiązek ustanowić i notyfikować Komisji Europejskiej przepisy dotyczące sankcji za naruszanie przez podmioty gospodarcze rozporządzeń europejskich w sprawach: urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób, środków ochrony indywidulanej, urządzeń spalających paliwa gazowe.

Rozporządzenia te zastąpią obowiązujące dyrektywy, a wyroby, których dotyczą, zostaną włączone do ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, mającej zastosowanie do wyrobów regulowanych prawem unijnym – zgodnym z Nowymi Ramami Prawnymi (NLF). Oznacza to wyłączenie tych wyrobów z ustawy o systemie oceny zgodności, wyjaśnił resort.

W myśl noweli do wyrobów wskazanych w rozporządzeniach europejskich (chodzi o koleje linowe, środki ochrony indywidulanej, urządzenia spalające paliwa gazowe), zostanie zastosowany system administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia przepisów związanych z ich wprowadzaniem do obrotu.

Przykładowo, producent albo importer, który wprowadzi do obrotu lub odda do użytku wyrób niezgodny z wymaganiami – ma podlegać administracyjnej karze pieniężnej do 100 tys. zł. Natomiast przedsiębiorca, który nie oznaczy wyrobu symbolem CE – karze do 20 tys. zł – wskazano w ustawie. (za PAP)


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


07.08.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowe kompetencje PARP


Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało nowelizację ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Zmiany dotyczą różnych dziedzin: struktury PARP, jej kompetencji…

czytaj więcej

07.08.2018 | Autor:  Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Bat na leasing drogich aut


Ministerstwo finansów złagodziło pomysł ograniczenie możliwości rozliczania kosztów utrzymania auta, jeśli przedsiębiorca używa go do celów biznesowych i prywatnych. Przedsiębiorca ma móc odliczyć trzy czwarte wydatków, a nie połowę jak wcześniej proponował resort…

czytaj więcej

07.08.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowa definicja przewagi konkurencyjnej


Rolnicy będą mogli składać w UOKiK zawiadomienie o stosowaniu nieuczciwych praktyk handlowych lub biznesowych. Umożliwi to nowela ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi…

czytaj więcej