Rozwój

24.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Luty: dobra sytuacja na rynku pracy

GUS podał dane na temat sytuacji na rynku pracy. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6,445 mln osób i było o 1,1 proc. wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 2,9 proc. w lutym ub. roku).

Najbardziej zwiększyło się zatrudnienie w:

  • informacji i komunikacji (o 4,6 proc.),
  • działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 4,3 proc.),
  • zakwaterowaniu i gastronomii (o 4,2 proc.),
  • transporcie i gospodarce magazynowej (o 3,8proc.).

Wzrost zatrudnienia (w granicach 2,6 proc. –0,4 proc.) notowano również w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji, budownictwie, handlu; naprawie pojazdów samochodowych oraz przetwórstwie przemysłowym. Zatrudnienie w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę utrzymało się na podobnym poziomie jak w lutym ub. roku; zbliżone do notowanego przed rokiem było również zatrudnienie w obsłudze rynku nieruchomości.

Spadek zatrudnienia obserwowano w:

  • administrowaniu i działalności wspierającej (o 2,1proc.),
  • w górnictwie i wydobywaniu (o 0,3proc.).

W końcu lutego w urzędach pracy zarejestrowanych było 919,9 tys. bezrobotnych. W województwach stopa bezrobocia kształtowała się w granicach od 3,1proc. w wielkopolskim do 9,6 proc. w warmińsko-mazurskim.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w lutym br. wyniosła 116,3 tys. osób. Z ewidencji bezrobotnych w lutym br. skreślono 118,7 tys. osób.

Siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym zwiększyła się w skali roku o 3,0 proc.(wobec wzrostu o 2,8 proc. w styczniu oraz o 6,2 proc. w lutym ub. roku). W okresie dwóch miesięcy przeciętna płaca realna brutto była o 2,8 proc. wyższa niż przed rokiem (w analogicznym okresie ub. roku zwiększyła się odpowiednio o 6,4 proc.).

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


31.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Wspólny protest partnerów społecznych RDS


Posłowie włączyli do specustawy zapis uprawniający Prezesa Rady Ministrów do odwoływania w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii na wniosek organizacji lub bez jej wniosku członków Rady Dialogu Społecznego. Senatorowie go skreślili. Nie wiadomo obecnie czy posłowie go przywrócą…

czytaj więcej

31.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Postulaty gospodarcze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców do “tarczy antykryzysowej”


ZPP nieustająco postuluje by pomoc dla firm pomagające im zachować płynność była uruchomiona, a procedury z nią związane były proste. Na wzór innych państw europejskich powinniśmy natychmiast uruchomić linię łatwo dostępnych, zabezpieczonych wekslem, kredytów przeznaczonych na opłacanie kosztów stałych firm. Operatorem takiego narzędzia mógłby być choćby BGK…

czytaj więcej

31.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ponad 83 tysięcy wypadków w pracy


W 2019 r. zgłoszono 83205 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 1,3 proc. mniej niż w 2018 r.  Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) z 6,37 w 2018 r. do 6,15 w 2019 r…

czytaj więcej