Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Prawo

10.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Krok w przód i w tył przy elektronizacji kontaktów elektronicznych z urzędami

Najprawdopodobniej już w czerwcu możliwe będzie elektroniczne zgłaszanie urodzenie dziecka. Ale dopiero za rok możliwe będzie elektroniczne wnoszenie skarg do sądów administracyjnych.

Prezydent podpisał Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa wprowadza możliwość zgłoszenia urodzenia dziecka drogą elektroniczną. Zgłoszenie urodzenia będzie zawierało jednocześnie oświadczenie o wyborze imienia (lub imion) dziecka. Tym samym nie będzie konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie stanu cywilnego w celu dokonania zgłoszenia urodzenia dziecka.

Po zarejestrowaniu urodzenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego do osoby zgłaszającej urodzenie zostanie przesłany odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu – w postaci papierowej albo elektronicznej, w zależności od wyboru osoby dokonującej elektronicznego zgłoszenia urodzenia.

Ustawa umożliwia udostępnianie danych z rejestru stanu cywilnego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego w zakresie niezbędnym do wykonywania ich ustawowych zadań. Dane te będą udostępniane za pomocą urządzeń teletransmisji danych, po złożeniu jednorazowego wniosku i wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, jeżeli ww. podmioty spełnią określone w ustawie warunki. Zgodę na udostępnianie danych, odmowę wyrażenia zgody albo cofnięcie zgody wydawał będzie minister właściwy do spraw informatyzacji, w drodze decyzji administracyjnej.

Dodatkowo, rozszerzony został katalog podmiotów, którym będzie można wydawać odpisy aktu stanu cywilnego i zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby. Dokumenty te będą mogły uzyskać, oprócz ww. służb, także Służba Ochrony Państwa, Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna oraz Żandarmeria Wojskowa.

Ustawa przesuwa także z dnia 15 maja 2018 r. na dzień 30 maja 2019 r., terminu wdrożenia i zapewnienia prawidłowego działania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie przed sądami administracyjnymi, który będzie umożliwiał m.in. elektroniczne wnoszenie skarg.


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


24.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

E – zwolnienia od grudnia zamiast od lipca


Rząd chce przesunąć termin wejścia w życie przepisów o e-zwolnieniach. Od 1 lipca miały być jedyną formą wystawiania zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy. Zapowiedź złożyła minister pracy…

czytaj więcej

24.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Pomocnik rolnika coraz bliżej ustawowych zapisów


Senat przyjął bez zmian nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wprowadza nowy typ współpracy pomiędzy rolnikami a pracownikami sezonowymi…

czytaj więcej

24.04.2018 | Autor:  Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rząd chce, by kierowcy nie musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego auta


Kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Takie zmiany zawiera nowela prawa drogowego…

czytaj więcej