Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Prawo

17.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Koniec interpretacji indywidualnej dla firm – podmiotów powiązanych

Ministerstwo finansów zmienia po raz kolejny Ordynację podatkową. Przewiduje składanie grupowych wniosków o interpretację przez podmioty powiązane.

Grupowy wniosek o wydanie interpretacji podatkowej trzeba będzie złożyć, gdy stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku o interpretację indywidualną obejmowałby transakcje lub inne czynności dokonywane z udziałem podmiotów powiązanych, tj. podmiotem krajowym, podmiotem zagranicznym lub podmiotem, który ma stać się podmiotem krajowym lub zagranicznym.

Resort tłumaczy: „W obecnym stanie prawnym przepisy Ordynacji podatkowej regulujące instytucję indywidualnych interpretacji prawa podatkowego przyznają możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej – jednemu podmiotowi w jego indywidualnej sprawie, bądź wystąpienia z wnioskiem wspólnym przez kilka podmiotów, które są zaangażowane w dane zdarzenie i dla których z danego zdarzenia mogą wynikać skutki podatkowe. Oznacza to, że wyłącznie od woli podmiotów zainteresowanych uzyskaniem stanowiska organu podatkowego zależy, czy złożą odrębne wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych, czy skorzystają z możliwości złożenia wniosku wspólnego.

Wniosek wspólny spełnia wszystkie warunki przewidziane dla wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, z tym, że zawiera wyczerpujący opis zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego dla wszystkich zainteresowanych, którzy złożyli wniosek wraz z uzasadnieniem.” I dlatego: instytucja indywidualnych interpretacji prawa podatkowego nie powinna mieć zastosowania
w przypadku podmiotów powiązanych, których celem jest optymalizacja podatkowa – kiedy opis sytuacji (stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe) przedstawiony w ww. wniosku nie przedstawia rzeczywistego przebiegu transakcji realizowanych przez ww. podmioty.

Mając na uwadze powyższe, niezbędne jest wprowadzenie rozwiązań służących uszczelnieniu systemu interpretacji podatkowych oraz ograniczeniu nadużyć korzystania przez podmioty powiązane z mocy ochronnej interpretacji indywidualnych.”

Zmiany mają polegać na stworzeniu nowej kategorii wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego tj. wniosku grupowego. Do występowania o interpretację prawa podatkowego w oparciu o wniosek grupowy zobowiązane zostaną podmioty powiązane. Wniosek grupowy, oprócz standardowych elementów przewidzianych dla wniosku o interpretację indywidualną, zawierać będzie nowe elementy tzn. wnioskodawca zostanie zobowiązany do przedstawienia dodatkowych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego tj. wskazanie uzyskanych lub oczekiwanych głównych korzyści (w tym podatkowych), opisu występujących lub mających powstać pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi wnioskiem grupowym powiązań, czynności dokonanych, będących w trakcie lub planowanych, od których bezpośrednio, jak również pośrednio uzależnione jest osiągnięcie korzyści. Jednocześnie obowiązkowe będzie wskazanie, czy transakcje lub inne czynności objęte stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym są lub będą dokonywane wyłącznie z podmiotem powiązanym, czy również z innymi podmiotami.

Ponadto proponuje się, aby w przypadku, gdy wartość przedmiotu czynności (przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub prawa majątkowego) przekroczy określony próg, podmioty powiązane będą wykazywały wartości przedmiotów tych transakcji lub innych czynności oraz wartości głównych korzyści, w tym korzyści podatkowych, a także okres, za który zostały określone lub oszacowane te wartości.

Zgodnie z projektem ustawy regulację dotyczącą obowiązkowego wniosku wspólnego przewiduje się również w zakresie opinii zabezpieczających. Obowiązek łącznego wystąpienia o wydanie opinii zabezpieczającej będzie dotyczył przypadku, gdy wniosek obejmuje czynności dokonywane z udziałem podmiotów powiązanych lub z podmiotem, który w wyniku dokonania czynności przedstawionych we wniosku ma stać się podmiotem powiązanym.


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


24.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

E – zwolnienia od grudnia zamiast od lipca


Rząd chce przesunąć termin wejścia w życie przepisów o e-zwolnieniach. Od 1 lipca miały być jedyną formą wystawiania zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy. Zapowiedź złożyła minister pracy…

czytaj więcej

24.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Pomocnik rolnika coraz bliżej ustawowych zapisów


Senat przyjął bez zmian nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wprowadza nowy typ współpracy pomiędzy rolnikami a pracownikami sezonowymi…

czytaj więcej

24.04.2018 | Autor:  Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rząd chce, by kierowcy nie musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego auta


Kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Takie zmiany zawiera nowela prawa drogowego…

czytaj więcej