Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Prawo

17.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Kolejne nowele prawa sądowego

Do Senatu trafiły nowele ustaw o ustroju sądów powszechnych, SN i o KRS przygotowane przez PiS. Zmiany zakładają m.in., że pierwsze posiedzenie KRS po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady może zwołać najstarszy wiekiem członek KRS będący sędzią lub sędzią w stanie spoczynku.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją, pierwsze posiedzenie KRS po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady – jeśli nie zrobi tego w określonym terminie I prezes SN – może zwołać najstarszy wiekiem członek Rady, będący sędzią lub sędzią w stanie spoczynku.

Wcześniej Sąd Najwyższy w oświadczeniu ocenił założenia nowelizacji. SN oznajmił, że zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa są kolejnym dowodem instrumentalnego traktowania przez ustawodawcę prawa, które staje się narzędziem osiągania doraźnych celów politycznych.

“Odnosząc się do propozycji zmian w ustawie o KRS, należy podkreślić, że są one kolejnym dowodem instrumentalnego traktowania przez ustawodawcę prawa, które staje się narzędziem osiągania doraźnych celów politycznych. W demokratycznym państwie prawnym taki stan rzeczy wydaje się nie do zaakceptowania” – podkreślił w swej opinii SN.

Nowelizacja ustaw o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, przewiduje także, “wyłączenie Prezydenta RP z całej procedury” wyrażania zgody na dalsze sprawowanie urzędu przez sędziego po osiągnięciu przez niego wieku, w którym przechodzi w stan spoczynku, i przekazanie tej kompetencji KRS.

Zgodnie z nowymi przepisami to KRS, a nie prezydent może wyrazić zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego po ukończeniu przez sędziego 65. roku życia. W myśl poprawki, decyzje Rady w tym zakresie mają być ostateczne. “Wyłączenie Prezydenta RP z całej procedury pozostawia całość uprawnień w tym zakresie kolegialnemu organowi złożonemu w ponad 2/3 z przedstawicieli środowiska sędziowskiego – nie ma zatem potrzeby, by od jego decyzji przysługiwało dalsze odwołanie” – napisano w uzasadnieniu do poprawki.

Nowela wprowadza też dwustopniową procedurę konsultacji przy odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. Według uchwalonych przepisów, minister sprawiedliwości najpierw zasięga opinii kolegium sądu, a jeżeli ta jest negatywna – zwraca się do KRS.

KRS będzie mogła większością dwóch trzecich głosów odmówić zgody na odwołanie prezesa sądu – co jest wiążące dla ministra. Jeśli KRS nie zajmie stanowiska w tej sprawie w terminie 30 dni, to brak tego stanowiska nie będzie stał na przeszkodzie w odwołaniu prezesa sądu przez ministra.

Przyjęte przepisy zakładają też zrównanie wieku przejścia w stan spoczynku kobiet i mężczyzn sędziów do 65 lat. Jednocześnie pozostawiona została kobietom sędziom możliwość przejścia w stan spoczynku w wieku 60 lat, niezależnie od stażu pracy. ( za PAP)


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


24.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

E – zwolnienia od grudnia zamiast od lipca


Rząd chce przesunąć termin wejścia w życie przepisów o e-zwolnieniach. Od 1 lipca miały być jedyną formą wystawiania zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy. Zapowiedź złożyła minister pracy…

czytaj więcej

24.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Pomocnik rolnika coraz bliżej ustawowych zapisów


Senat przyjął bez zmian nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wprowadza nowy typ współpracy pomiędzy rolnikami a pracownikami sezonowymi…

czytaj więcej

24.04.2018 | Autor:  Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rząd chce, by kierowcy nie musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego auta


Kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Takie zmiany zawiera nowela prawa drogowego…

czytaj więcej