Dlaczego długo wyczekiwany? Ponieważ pomimo pewnych pozytywnych ruchów ze strony fiskusa względem twórców (podniesienie limitu zryczałtowanych kosztów do wysokości progu podatkowego), Ci ostatni żyli w niepewności co do praktycznej możliwości zastosowania omawianej ulgi. Powodem tego były przede wszystkim negatywne interpretacje indywidualne, w przypadku których w specyficznych sytuacjach odmawiano podatnikom / płatnikom prawa do skorzystania z preferencji (zastosowania względem honorarium autorskiego zryczałtowanych kosztów w wysokości 50% honorarium pomniejszonego o pracowniczą część składek na ZUS). Sądy zazwyczaj stawały po stronie podatników / płatników.

Interpretacja ogólna ma zamknąć powyższe dyskusje. W projekcie wskazano, iż dla zastosowania ulgi niezbędne jest łączne spełnienie następujących warunków:

  • faktyczne powstanie utworu w ramach stosunku pracy i przyjęcie go przez pracodawcę;
  • dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzającymi stworzenie przez pracownika utworu w rozumieniu prawa autorskiego (przy czym MF zaznacza, że o ile dowodem może by oświadczenie stwierdzające wykonanie pracy twórczej i określające jakie utwory powstały, o tyle takie oświadczenie bez wskazania konkretnych dowodów nie będzie stanowić dowodu);
  • wyraźne wyodrębnienie honorarium autorskiego od innych składników wynagrodzeniatwórcy.

W projekcie interpretacji MF przypomina, iż w przypadku programów komputerowych prawa majątkowe do nich przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej. Oznacza to, iż co do zasady to pracodawca nabywa prawa majątkowe do programów już z chwilą ich powstania. O ile kwestia ta nie zostanie uregulowana odmiennie w umowie o pracę programisty, nie będzie mógł on skorzystać z ulgi 50% KUP.

Co ciekawe MF wskazuje również, że honorarium autorskie za dany utwór lub utwory może być wypłacane w sposób zaliczkowy (nawet przed powstaniem utworu) i podlegać pod ulgę..

Co istotne, fiskus nie wskazał w jaki sposób honorarium autorskie należy kalkulować. Zauważył, iż odpowiedzi na to nie dają również orzeczenia sądów administracyjnych. Przyjął więc, że strony stosunku pracy mogą przyjąć dowolną zasadę – „pracodawca może zastosować kwotowe lub procentowe określenie honorarium autorskiego w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego”.

To dobra wiadomość dla twórców. Naszym zdaniem przy odpowiedniej dokumentacji (oczywiście odzwierciedlającej stan faktyczny) i sensownych procedurach już dziś w sposób bezpieczny jest możliwe wdrożenie ulgi 50% KUP dla twórców. Projekt interpretacji ogólnej tylko potwierdza nasze stanowisko.