4 lipca 2019 r. Sejm po rozpatrzeniu poprawek przez Komisję Finansów Publicznych uchwalił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw m.in. w zakresie kolejnej schemy wersji JPK_VAT. Nowa schema ma zostać wprowadzona w dwóch terminach: od 1 stycznia 2020 r. dla dużych przedsiębiorców i następnie od 1 lipca 2020 r. dla pozostałych podmiotów. Zamieszczony na stronach Sejmu tekst nowelizacji trafia do Senatu, poniżej prezentujemy najważniejsze kwestie dotyczące raportowania nowych danych.

Termin płatności i forma płatności

Nieobligatoryjnym polem ma być termin płatności w sekcji SprzedazWiersz, które z perspektywy organów podatkowych może mieć znaczenie pod kątem analizy prawidłowości określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla celów VAT. Ma to znaczenie jedynie w odniesieniu do wąskiego katalogu towarów i usług, bo w zdecydowanej większości przypadków, termin płatności nie ma szczególnego znaczenia dla momentu powstania obowiązku podatkowego.W przeciwieństwie do terminu płatności, polem obligatoryjnym zostało natomiast oznaczone pole FormaPlatnosci. Wskazane pole zawiera listę wartości do wyboru: P – przelew, G-gotówka, I-inne, M-Mieszane.Zasadnym wydaje się pytanie, czy w przypadku zmiany formy płatności ustalonej przez kontrahentów, podatnik raportujący JPK będzie zobowiązany do złożenia korekty pliku?

Kod Grupy Towarowej

Nowością w stosunku do dotychczasowych obowiązków podatników jest także wskazane w projektowanej schemie pole KodGrupyTowarowej umieszczone w sekcji SprzedazWiersz. Pole to jest polem obligatoryjnym i może zostać wypełnione wyłącznie jedną z 19 zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów kategorii towarowych i usługowych. Ustawodawca nie przewidział w dedykowanych dla pola kategoriach wariantu „Inne”, który mógłby być pomocny, w przypadku, gdy towary i usługi będące przedmiotem obrotu podatnika nie będą odpowiednie dla żadnej z proponowanych kategorii.Z uwagi na to, że proponowana lista towarów i usług nie pokrywa wszystkich dostępnych w obrocie towarów i usług, rozwiązanie to może prowadzić do „sztucznego” przypisywania przez podatników kodów towarów, tak aby mogli w ogóle zaraportować plik JPK. Może to również oznaczać, iż podatnik będzie zobowiązany do wykazywania faktur dokumentujących sprzedaż towarów z różnych grup towarów (z jedną stawką VAT) osobno. Natomiast w przypadku dokumentów zbiorczych fiskalnych zawierających obrót z kas rejestrujących przypisanie kodu towarowego będzie niemożliwe.

Pozostałe zmiany

W sekcji SprzedażWiersz nowym polem nieobligatoryjnym będzie natomiast KodTypuDokumentu, z listą wyboru, np.: FISK- dowód zbiorczy wewnętrzny zawierający obrót z kasy rejestrującej; WEW – dokument zbiorczy wewnętrzny; MR – procedura Marży.Powyższe pole będzie natomiast obligatoryjnym w sekcji ZakupWiersz z listą wyboru, np.: RR – faktura VAT-RR czy TX – faktura od podatnika rozliczającego się w formie ryczałtu.Proponowane zmiany wprowadzają także obligatoryjne pola danych nabywcy i dostawcy, oznaczających kod kraju siedziby kontrahenta lub dostawcy – KodKrajuSiedziby. Dodatkowo Ministerstwo Finansów przewiduje rozszerzenie zakresu danych o prefiks numeru NIP lub VAT kontrahenta w obligatoryjnych polach zarówno dla sekcji SprzedażWiersz jak i ZakupWiersz tj.: KodKrajuNadaniaTIN – w postaci kodu ISO kraju Nadania Identyfikacji Podatkowej. Jest to tak naprawdę powielenie informacji zawartych już w obligatoryjnych polach: NrKontrahenta i NrDostawcy.W dalszym ciągu będą obowiązywały deklaracje i informacje: VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz VIN-R i VIU-R, a także VIN-D i VIU-D.

Sankcje

Zgodnie z projektowanymi przepisami, gdy podatnik prześle ewidencję zawierającą błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji nałoży na niego karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nierzetelność w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.Niezależenie od kar pieniężnych, projekt nowelizacji wprowadza również sankcje karnoskarbowe w postaci kary grzywny za wykrocznie skarbowe w maksymalnej wysokość do 240 stawek dziennych. Sankcje te będą dotyczyły zarówno podatników, którzy w ogóle nie prześlą ewidencji  jak również tych, którzy przekażą ją w wadliwej formie.Zaproponowane w projekcie sankcje za nierzetelne prowadzenie ewidencji nie przewidują przy tym wyłączenia w sytuacji kiedy błędy nie będą wynikały bezpośrednio z celowych działań bądź zaniechań podejmowanych przez samego podatnika, a np. technicznych możliwości ewidencjonowania danych w systemach finansowo-księgowych, z których podatnik korzysta.Niewątpliwie przedsiębiorców czeka kolejna runda wyzwań, i to nie małych, w zakresie dostosowania procesów finansowo-księgowych tak by móc w ogóle wygenerować nową schemę, nie mówiąc już o marginalizacji ryzyka popełnianych błędów. Zgodnie z projektem ostateczna wersja schemy zostanie opublikowana na platformie ePUAP.