Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Podatki

16.04.2018 | Autor: Sławomir Pilarczyk – Manager w Crido Taxand

Interpretacje podatkowe stracą ważność?

10 kwietnia 2018 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (UD372). Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie instytucji grupowego wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W obecnym stanie prawnym istnieje możliwość wspólnego wystąpienia o wydanie interpretacji indywidualnej przez kilka podmiotów, które są zaangażowane w jedno zdarzenie i dla których z tego zdarzenia mogą wyniknąć skutki podatkowe. Wyłącznie od woli tych podmiotów zależy więc, czy złożą one odrębne wnioski o wydanie interpretacji czy skorzystają z możliwości złożenia wniosku wspólnego. Zgodnie z projektowanymi zmianami, złożenie wniosku grupowego ma być obligatoryjne dla tych podmiotów, które zechcą uzyskać interpretację w zakresie dotyczącym zawierania transakcji i dokonywania innych czynności, w których stronami są podmioty powiązane.

We wniosku grupowym konieczne będzie wskazanie uzyskanych i oczekiwanych przez podmioty powiązane głównych korzyści (w tym korzyści podatkowych), które bezpośrednio lub pośrednio wynikają z przeprowadzenia transakcji lub dokonania innych czynności. Ponadto, trzeba będzie również wskazać transakcje i czynności, które zostały dokonane, są w trakcie lub są planowane, a od których chociażby pośrednio uzależnione jest osiągnięcie głównych korzyści. Wnioskodawca będzie również musiał ujawnić wartość głównych korzyści oraz wskazać okres, w którym one wystąpią, a ponadto określić, czy wskazane w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego czynności dokonywane są jedynie z podmiotami powiązanymi czy również z innymi podmiotami. Projekt przewiduje również wydłużenie terminu na wydanie interpretacji na wniosek grupowy z 3 do 6 miesięcy.

Co istotne planowana zmiana przepisów dotyczyć będzie również interpretacji indywidualnych uzyskanych przez podatników przed jej wejściem w życie, o ile dotyczą one czynności z udziałem podmiotów powiązanych.

Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem po upływie 6 miesięcy od wejścia w życie zmian automatycznie wygasną wszystkie interpretacje indywidualne dotyczące transakcji / czynności, których stronami są podmioty powiązane, a które zostały wydane przed wejściem w życie nowelizacji. Podmioty zainteresowane utrzymaniem w mocy posiadanych interpretacji muszą przed ich wygaśnięciem przekazać Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej dodatkowe informacje, których wskazanie jest wymagane przy wniosku grupowym.

Obecnie projekt jest na etapie konsultacji publicznych, uwagi do projektu można zgłaszać do 24 kwietnia 2018 r. Z informacji zamieszczonych na stronie RCL wynika, że rząd ma przyjąć projekt jeszcze w drugim kwartale 2018 r. Planuje się, że ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Tak krótki termin uzgodnień oraz vacatio legis uzasadnia się koniecznością pilnego wprowadzenia mechanizmów przeciwdziałających nadużywaniu interpretacji indywidualnych przez podmioty stosujące agresywne planowanie podatkowe.

 


Autor:  Sławomir Pilarczyk – Manager w Crido Taxand

 


23.04.2018 | Autor: Katarzyna Górniak – Crido Taxand

Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie CbC


W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. zmieniające treść rozporządzenia w sprawie CbC…

czytaj więcej

23.04.2018 | Autor: Artur Kordel – Crido Taxand

Prezent przed majówką od Ministerstwa Finansów? Omówienie limitu kosztów usług niematerialnych w CIT


MF opublikowało dzisiaj na swojej stronie internetowej omówienie art. 15e ustawy o CIT, który reguluje wprowadzone od 1 stycznia 2018 r. ograniczenia wysokości kosztów ponoszonych na nabycie określonych usług niematerialnych i praw usług niematerialnych…

czytaj więcej

23.04.2018 | Autor: Tomasz Groszyk – Crido Taxand

Co z PCC od bitcoina?


Podatkowy kryzys w obrocie krypotowalutami trwa, ale jest światełko w tunelu. Temat ten urósł do rangi realnego problemu zarówno po stronie podatników, jak i organów podatkowych. Ministerstwo Finansów szuka sposobu na wybrnięcie z sytuacji i wydaje się bliskie jego znalezienia…

czytaj więcej