Prawo

07.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Fundusze na lokalne linie autobusowe

Prezydent Andrzej Duda ustawę o przywracaniu połączeń autobusowych Powstanie Fundusz rozwoju przewozów autobusowych, z którego dofinansowywane będzie nowe lokalne połączenia autobusowe.

Prezydent podpisał  ustawę o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Dofinansowanie mają otrzymać linie komunikacyjne poza miastami, które zawieszono  co najmniej kwartał przed momentem rozpoczęcia obowiązywaniem ustawy.

Fundusz będzie państwowym funduszem celowym – jego dysponentem będzie minister do spraw transportu. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie prowadził obsługę Funduszu na zasadach określonych w umowie z jego dysponentem. “Środki zgromadzone w Funduszu będą przeznaczane na dofinansowanie zadań zapewniających funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej. Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej. Przychody Funduszu pochodzić będą głównie z wpływów z opłaty emisyjnej, opłaty zastępczej, opłaty paliwowej, dochodów z kar pieniężnych i grzywien oraz opłat i zezwoleń pobieranych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego i Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego, z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2019 r. wyniesie 300 mln zł, a w latach kolejnych – 800 mln zł (począwszy od 2020 r. do  2028 r.)

Ustawa zakłada, że pieniądze zgromadzone w Funduszu będą trafiały do organizatorów publicznego transportu zbiorowego w wyniku dwuetapowego postępowania. W pierwszej kolejności, dysponent Funduszu – minister właściwy do spraw transportu – będzie dokonywał ich podziału na dany rok budżetowy w planie finansowym Funduszu pomiędzy województwa. Następnie pieniądze przeznaczone dla danego województwa będą przekazywane organizatorom publicznego transportu zbiorowego przez wojewodę po rozpatrzeniu wniosku organizatora i zawarciu umowy.

Podział pieniędzy pomiędzy województwa będzie dokonywany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów.

Dopłata z Funduszu do 1 zł do 1 kilometra ma obowiązywać do końca 2021 r. Po tej dacie dopłata będzie ustalana w kwocie nie wyższej niż 0,80 zł do 1 kilometra. Samorząd terytorialny będzie musiał dopłacić do kwoty deficytu danego przewozu – nie mniej niż 10 proc.


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 


17.09.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Pieniądze na termomodernizację „wielkiej płyty”


Pieniądze z Funduszu Termomodernizacji i Remontów służyć mają dofinansowaniu remontów ścian w budynkach z „wielkiej płyty”. Będzie można z premią za termomodernizację  zamontować w nich mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii czy przeprowadzić remonty budynków komunalnych…

czytaj więcej

17.09.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Przedwyborcza podwyżka płacy minimalnej


Rząd zdecydował, że minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku wyniesie 2600 zł, a minimalna stawka godzinowa – 17 złotych…

czytaj więcej

10.09.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Coraz bliżej do dopłat aut na prąd


Jest projekt rozporządzenia określającego zasady dopłat do pojazdów elektrycznych, w tym rowerów czy skuterów. O 36 tysięcy złotych dopłaty będą mogli się starać przedsiębiorcy  jeśli kupią auto z napędem elektrycznym do  154 tys. zł brutto…

czytaj więcej