Rozwój

07.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Bezrobocie będzie spadać coraz wolniej

Odpływ z bezrobocia do zatrudnienia jest mniejszy niż napływ ofert pracy. W listopadzie w urzędach pracy zarejestrowano 1,9 razy więcej ofert pracy niż osób bezrobotnych, które znalazły pracę.

Prof. Maria Drozdowicz, która co miesiąc opracowuje  Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) , zwróciła uwagę na to, iż od połowy 2018, choć liczba zgłaszanych ofert pozostaje na historycznie wysokim poziomie, to coraz wyraźniej zaznacza się słabnąca dynamika ich napływu.

Ekonomistka poinformowała, że sześć składowych wskaźnika (WPR) działa w kierunku spadku jego wartości, a tym samym prognozują możliwość dalszego spadku stopy bezrobocia. Dwie zmienne zapowiadają pogorszenie sytuacji na rynku pracy i możliwy wzrost wartości wskaźnika, a tym samym wzrost stopy bezrobocia.

Od kilku miesięcy utrzymują się negatywne sygnały płynące z badań koniunktury GUS. Ogólny syntetyczny wskaźnik koniunktury w ujęciu miesięcznym pogorszył się, i podobnie jak przed miesiącem, kształtuje się na poziomie niższym od tego sprzed roku.

Czwarty miesiąc nieznacznie przeważa odsetek firm zapowiadających redukcję liczby pracowników nad tymi planującymi nowe przyjęcia do pracy. Największe redukcje zatrudnienia zapowiadają firmy małe, w nieco mniejszym stopniu dotyczy ono firm średnich a w najmniejszym stopniu firm dużych zatrudniających co najmniej 250 pracowników. W ujęciu branżowym najwięcej zwolnień pracowników spodziewać się można w branży odzieżowej. Najwięcej zaś przyjęć do pracy w firmach przetwarzających koks i ropę naftową oraz produkujących pozostały sprzęt transportowy.

Zmiany wielkości stopy bezrobocia zależą bezpośrednio od podstawowych strumieni, takich jak: liczba  osób, które rejestrują się jako bezrobotne i tych, które wyrejestrowują się ze spisu powiatowych urzędów pracy. W listopadzie, w porównaniu do października, w urzędach pracy zarejestrowało się o prawie 5 tys. mniej bezrobotnych (spadek na poziomie niecałych 4proc.). Tym niemniej w porównaniu do analogicznego miesiąca sprzed roku napływ do zasobu bezrobocia rejestrowanego był mniejszy o 12 proc., a w porównaniu do listopada 2017 roku – o 23 proc.. W krótkim okresie niski napływ do bezrobocia znajduje swe odzwierciedlenie w niższej stopie bezrobocia, ale obrazuje również ograniczenia podażowe na rynku pracy i zazwyczaj skutkuje mniejszą kreacją zatrudnienia.

Liczba osób bezrobotnych, które wyrejestrowały się w listopadzie z bezrobocia z tytułu podjęcia zatrudnienia zmalała w ujęciu miesięcznym o około 3,5 proc. (pracę znalazło o niespełna 2,5 tys. mniej bezrobotnych niż w październiku).

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Inwestycje w gospodarce coraz niższe


Produkcja budowlano-montażowa spadła w grudniu o 3,3 proc. w skali roku wobec spadku o 4,7 proc. w listopadzie. W całym czwartym kwartale 2019 r. spadek mógł wynieść ok. 4 proc, co może oznaczać pogorszenie dynamiki inwestycji w gospodarce w tym okresie…

czytaj więcej

21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Podwyżki na miarę inflacji


Sporo firm w tym roku zamierza podnosić płace tylko o poziom rekompensujący inflację. Realne podwyżki planuje co piąta firma…

czytaj więcej

21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy hamują z zatrudnianiem


Tylko jeden na ośmiu przedsiębiorców prowadzących małe i średnie firmy ma zamiar w tym roku zatrudnić nowych pracowników. Tyle samo chce ciąć etaty…

czytaj więcej