Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Finansowanie

01.02.2018 | Autor: Marta Bonecka – Senior Consultant w Crido Taxand

BADANIA NA RYNEK – W TYM ROKU TEŻ DUŻY BUDŻET ORAZ ZMIANY W KRYTERIACH

Tak jak przy poprzednich naborach tak i w tym z dostępnych środków – a jest ich najwięcej jak do tej pory bo aż 1,25 mld PLN – wydzielono cześć alokacji na poziomie 500 mln PLN dla projektów realizowanych w miastach średniej wielkości. Pozostała część budżetu w wysokości 750 mln PLN została przydzielona dla konkursu horyzontalnego.

Organizacja konkursu

Analogią do konkursu z 2017 roku jest sposób organizacji naboru wniosków. Oba konkursy również będą podzielone na rundy, a nabór będzie trwał do 5 grudnia br. Należy jednak zwrócić uwagę, że PARP zastrzegł sobie możliwość wcześniejszego zakończenia naborów wniosków o dofinansowanie pod warunkiem wyczerpania alokacji środków. Dlatego przedsiębiorcy nie powinni zwlekać z decyzją o składaniu projektów.

Warto przypomnieć (pisaliśmy o tym tutaj), że od 2018 roku wszystkie Instytucje realizujące konkursy z Programu Inteligentny Rozwój wprowadziły nowy sposób oceny wniosków. PARP nie będzie już oceniał wniosków formalnie. Ocena projektów będzie dwuetapowa i aby przejść do Etapu II, projekt będzie musiał otrzymać 4 punkty, co oznacza, że będzie musiał spełnić wszystkie kryteria dostępu. Rezygnacja z oceny formalnej ma przyspieszyć proces oceny, który do tej pory nierzadko bardzo się przedłużał.

Jakie warunki należy spełnić?

Po pierwsze należy pamiętać, że konkurs jest przeznaczony jedynie dla firm z sektora MŚP (więcej informacji tutaj), które przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku, osiągnęły przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln PLN (dotyczy średnich firm) lub 600 tys. PLN (dotyczy mikro i małych firm).

Po drugie konkurs nakłada na projekt wymóg minimalnej wysokości kosztów kwalifikowanych oraz określa maksymalny poziom dotacji na projekt. Warto w tym miejscu przypomnieć, że wysokość wsparcia zależy od wielkości podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie oraz od lokalizacji inwestycji. Poniższa grafika pokazuje intensywność wsparcia w poszczególnych województwach Polski. Od 2018 roku zmienił się poziom wsparcia w Warszawie – zmalał z 15% do 10%.

Badania na rynek 2018

Jak zmieniły się kryteria?

Na początku stycznia br. Komitet Monitorujący Programu Inteligentny Rozwój dokonał kolejnej zmiany kryteriów w konkursie Badania na Rynek.

Z Etapu I oceny usunięto całkowicie kryterium dotyczące złożenia przez Wnioskodawcę jednego wniosku o dofinansowanie dotyczącego danego projektu w konkursach równoległych. Należy się spodziewać, że zapisy regulujące tą kwestię pozostaną uwzględnione jedynie w Regulaminie konkursu.

W Etapie II oceny wprowadzono istotną zmianę w kryterium dotyczącym konieczności wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych. Dotychczas przedsiębiorca mógł złożyć wniosek, w którym planował wdrożenie wyników prac B+R realizowanych samodzielnie lub na jego zlecenie. Od teraz wyniki prac B+R mogą również zostać zakupione. Zmiana ta spowoduje, że większa liczba przedsiębiorców będzie mogła uczestniczyć w konkursie, gdyż bariera jaką dla niektórych była konieczność posiadania wyników prac badawczych prowadzonych samodzielnie lub na zlecenie została wyeliminowana. Niemniej należy podkreślić, że zakupienie wyników prac B+R przez Wnioskodawcę będzie najniżej punktowane – tylko 1 punkt na 3 możliwe. Jednocześnie przedsiębiorcy muszą pamiętać, że przedstawiane w projekcie wyniki prac B+R muszą być kluczowe dla opracowania / udoskonalenia produktu bądź usługi, która ma być w ofercie wnioskodawcy.

Z pozostałych zmian, o których warto wspomnieć to uszczegółowienie form dokumentów potwierdzających posiadanie środków finansowych przez pożyczkodawcę (dotyczy to jedynie projektów, w których przedsiębiorąca zakłada finansowanie projektu poprzez pożyczkę) – dodano możliwość przedstawienia zaświadczenia z banku o wysokości środków na rachunku pożyczkodawcy.

Doprecyzowano zapisy w kryterium dotyczącym zgodności projektu z zasadami horyzontalnymi. Ponadto w poszczególnych punktach kryteriów uszczegółowiono informacje o możliwości jednokrotnego uzupełnienia lub poprawienia wniosku na etapie oceny.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w ocenie to 27. Zapisy regulaminu konkursu powinny natomiast wskazać jaka będzie minimalna liczba punktów wymagana do otrzymania dofinansowania.


19.06.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Przedsiębiorco nie czekaj do wakacji! Już teraz sięgnij po środki unijne dla swojej firmy


Niedługo rozpoczną się wakacje, ale dla wielu przedsiębiorców sezon od czerwca do sierpnia to najgorętszy czas w firmie. Podobnie jest z konkursami na Fundusze Europejskie, które nie zwalniają tempa w tym okresie…

czytaj więcej

12.06.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Łomży


Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00 w Parku Przemysłowym Łomża…

czytaj więcej

05.06.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich


Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00 w Parku Przemysłowym Łomża…

czytaj więcej