Prawo

08.01.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

W 2019 roku związki zawodowe nie tylko dla etatowych pracowników

Od stycznia, kto wykonuje pracę zarobkową, ma prawo do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Związkowcami mogą być samozatrudnieni i  zleceniobiorcy.

Zaczęła obowiązywać nowela ustawy o związkach zawodowych. Możliwość udziału w reprezentacji pracowniczej nie należy już tylko do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nowela zawiera definicję „osoby wykonującej pracę zarobkową” i takie osoby mogą przystąpić do istniejących lub tworzyć nowe związki zawodowe. Przez „osobę wykonującą pracę zarobkową” należy rozumieć pracownika lub osobę świadczącą pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy. Zaś wolontariusze, stażyści i inne osoby, które świadczą osobiście pracę bez wynagrodzenia, mogą wstąpić do istniejących już związków zawodowych (art. 2 ust. 41 u.z.z.), bez prawa tworzenia nowych.

Zmieniły się zasady reprezentatywności na korzyść związków zrzeszonych w ponadzakładowych reprezentatywnych organizacjach związkowych, takich jak NSZZ “Solidarność”, OPZZ czy Forum Związków Zawodowych. Próg reprezentatywności dla związków działających u przedsiębiorcy został podniesiony z 10 do 15 proc. załogi, a w przypadku związków reprezentatywnych zrzeszonych ponadzakładowo ten próg zmienia się tylko z 7 do 8 proc.

Zakładowa organizacja związkowa ma obowiązek przedstawiać pracodawcy co pół roku informację o liczbie członków. Organizacji, która nie wypełni w terminie tego obowiązku, nie będą przysługiwać uprawnienia zakładowej organizacji związkowej do czasu przedstawienia informacji.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rząd upraszcza upadłość konsumencką


Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej będą mogły wystąpić o ogłoszenie upadłości w uproszczonej procedurze, tj. bez wyznaczania sędziego-komisarza…

czytaj więcej

21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Sejm ekspresowo uchwalił poważną nowelizację kodeksu karnego


Sejm potrzebował niespełna dwóch dni by uchwalić nowelizację kodeksu karnego. W zeszłym tygodniu przyjął ją rząd. Zaostrza kary więzienia. Debata publiczna skoncentrowana była na problemach z karami za przestępstwa na tle seksualnym…

czytaj więcej

21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowelizacja znosząca prawo do odwołań od decyzji KRS podpisana


Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która m.in. wyklucza możliwość wnoszenia odwołań od uchwał KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego…

czytaj więcej